Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 202 243427-19/111

Kammarrätten i Stockholms dom den 17 december 2018, mål nr 1791-18

Inkomsttaxering 2013, eftertaxering samt skattetillägg

Sammanfattning

En nyemission av aktier i A AB till underpris följt av en förutbestämd indragning av motsvarande aktier till marknadsvärdet gjordes i syfte att kapitalisera B AB. B AB ägs av frun till ägaren av bolag A AB. Efter en bedömning av den verkliga innebörden av dessa två motverkande rättshandlingar (nyemission och indragning) har ägaren till A AB ansetts göra ett uttag motsvande det belopp som genom rättshandlingarna överförts till B AB. Ägaren till A AB har därför utdelningsbeskattats för beloppet.

Referat

A AB som ägs av en fysisk person (FP) har på en och samma bolagsstämma beslutat om en riktad nyemission av aktier och om indragning av de nyemitterade aktierna. Den riktade nyemissionen gjordes till B AB som ägs av FP:s fru. Nyemissionen gjordes till nominellt belopp om ca 64 tkr (underpris) medan indragningen gjordes till ett beräknat marknadsvärde om ca 1 346 tkr. Den vinst om ca 1 282 tkr som uppkom i B AB till följd av nyemissionen och indragningen av aktier i A AB redovisades av B AB som skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar.

Skatteverket ansåg att man ska bortse från nyemissionen och indragningen då det var förutbestämt att rättshandlingen (nyemissionen) skulle motverkas av en annan rättshandling (indragningen) så att när förfarandet väl var genomfört var ägarförhållandet i A AB oförändrat. Den verkliga innebörden av förfarandet var att det skett en förmögenhets­överföring från A AB som inte var affärsmässigt motiverad och som FP i egenskap av ägare till A AB förfogat över. Det överförda beloppet (1 282 tkr) till B AB ansågs som följd av detta utgöra ett uttag från A AB. Skatteverket beslutade därför att utdelningsbeskatta FP för det överförda beloppet samt att skattetillägg skulle påföras. Eftersom FP:s andelar var kvali­ficerade beskattades utdelningen i tjänst. Som stöd för sitt beslut hänvisade Skatteverket bl.a. till RÅ 1998 ref. 19, RÅ 2004 ref. 1, RÅ 2007 not. 161, HFD 2013 ref. 43 samt HFD 2013 not. 2.

FP överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm (FR). FR konstaterade att allmänt gäller att beskattningen ska ske på grundval av rättshandlingarnas verkliga innebörd oavsett den beteckning dessa åsatts. Domstolen anförde att det i målet var ostridigt att fritt eget kapital i FP:s bolag A AB har överförts till fruns bolag i syfte att kapitalisera bolaget och att detta skett genom en nyemission och indragning av aktier.

FR ansåg att de skattemässiga konsekvenserna av de genomförda rättshandlingarna ska bedömas i ett sammanhang och att det varit förutbestämt att dessa rättshandlingar (nyemission och indragning) skulle motverka varandra så att när förfarandet genomförts ska ägarförhållandena i A AB vara oförändrade och övriga tillfälliga dispositioner upplösta. FR anförde att en förmögenhets­överföring som inte är affärsmässigt motiverad och som inte utgör en underprisöverlåtelse enligt bestämmelserna i 23 kap. IL innebär ett sådant förfogande över det överförda värdet att det ska behandlas som utdelning. FR avslog därför överklagandet.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som FR och avslog därför överklagandet.

Skatteverkets kommentar

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal fall funnit att förfaranden innehållande motverkande transaktioner ska bedömas i ett sammanhang. I HFD 2013 not. 2 och HFD 2013 ref. 43 som har vissa likheter med det nu aktuella förfarandet ansåg HFD att ett visst förutbestämt förfarande med överföring och indragning av aktier innebar att man skulle bortse från vissa rättshandlingar. I HFD 2013 ref. 43 innebar detta på samma sätt som i nu aktuell dom att ägaren ansågs ha gjort ett uttag från bolaget motsvarande det belopp som genom förfarandet överfördes till det andra subjektet enligt de principer som framgår av RÅ 2007 not. 161 och RÅ 2004 ref 1.

Att rättshandlingarna i förfarandet skett på en och samma bolagsstämma visar tydligt att det varit fråga om motverkande transaktioner men det behöver inte ha varit av avgörande betydelse för bedömningen. Det som är av betydelse i ett fall som det aktuella är att det varit förutbestämt att vissa rättshandlingar ska genomföras på ett visst sätt, jfr exv. RÅ 1998 ref. 19 och HFD 2013 ref. 43.