Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2019-05-28

Dnr: 202 229809-19/111

Nytt: 2023-05-31

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

Nikotinfritt snus utgör inte livsmedel eftersom produkten inte är avsedd att stoppas i munnen för att sväljas. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent för sådana produkter.

2 Frågeställning

Ställningstagandet behandlar frågan om snusprodukter som varken innehåller tobak eller nikotin, d.v.s. nikotinfritt snus kan omfattas av begreppet livsmedel i mervärdesskattelagen (1994:200), ML. För livsmedel gäller en reducerad skattesats på 12 procent.

3 Gällande rätt m.m.

Mervärdesskatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inget annat anges i ML (7 kap. 1 § första stycket ML).

Skatt ska tas ut med 12 procent för omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (7 kap. 1 § andra stycket 4 ML).

Med livsmedel avses alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas förtäras av människor. Livsmedel inbegriper drycker, tuggummi och alla ämnen, inklusive vatten, som avsiktligt tillförts livsmedlet under dess framställning, beredning eller behandling. Livsmedel inbegriper inte tobak och tobaksprodukter i den mening som avses i rådets direktiv 89/622/EEG (artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 178/2002).

4 Bedömning

Snus är en produkt som är avsedd att stoppas in i munnen för att läggas under läppen och sedan spottas ut igen. De nikotinfria snusprodukterna som finns på marknaden är utformade på samma sätt som tobaksprodukten snus vad gäller utseende på förpackningen och portionspåsarnas storlek. Innehållet i de nikotinfria snusprodukterna består i huvudsak av t.ex. fyllnadsmedel, växtfibrer, aromer och sötningsmedel. De innehåller ingredienser som i sig kan utgöra livsmedel.

För att en produkt ska anses vara livsmedel som omfattas av skattesatsen 12 procent ska produkten vara avsedd att eller rimligen kunna förväntas förtäras av människor. Enligt allmänt språkbruk betyder ordet förtära att äta och dricka eller få att sönderdelas och att försvinna. I den engelska språkversionen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 används ordet ”ingest” som betyder att inta mat och dryck och att svälja något.

Skatteverket anser därför att begreppet ”avsedda att eller rimligen kan förväntas förtäras av människor” i förordningen ska tolkas som att det ska avse sådana produkter som är avsedda att stoppas i munnen för att drickas eller för att ätas, alltså för att sväljas. Tuggummi räknas dock som livsmedel eftersom det uttryckligen anges i förordningen att det ska inbegripas som livsmedel.

Enligt Skatteverkets uppfattning är nikotinfritt snus inte livsmedel eftersom produkten inte är avsedd att stoppas i munnen för att sväljas. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent för sådana produkter.

Tillämpningsinformation per 28 maj (dnr 2 02 229850-19/111)

Skatteverket har redogjort för verkets uppfattning om hur nikotinfritt snus ska bedömas mervärdesskatterättsligt. Vid kontroll bör beslut på initiativ av verket som föranleds av ställningstagandet inte avse redovisningsperioder före 2019-07-01.