Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2019:7

beslutade den 19 augusti 2019.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2019 och tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering 2020 och därefter vid särskild fastighetstaxering till och med 2022.

Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på www.skatteverket.se