Områden: Punktskatter och trafikskatter

Datum: 2019-08-20

Dnr: 202 349823-19/111

Skatteverket upphäver ställningstagandet den 2 december 2008, "Tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet", med diarienummer 131 730018-08/111. Anledningen till upphävandet är att bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 13 lagen (1994:1776) om skatt på energi om skattebefrielse för vissa bränslen som förbrukas vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av vissa motordrivna fordon upphörde att gälla den 1 augusti 2019.

Ställningstagandet ska fortfarande tillämpas på förhållanden som hänför sig till tid före den 1 augusti 2019