Områden: Punktskatter och trafikskatter

Datum: 2019-08-20

Dnr: 202 349828-19/111

Skatteverket upphäver ställningstagandet den 9 april 2008, "Gruvindustriell verksamhet", med diarienummer 131 213965-08/111. Anledningen till upphävandet är att bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 13 lagen (1994:1776) om skatt på energi om skattebefrielse för vissa bränslen som förbrukas vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av vissa motordrivna fordon upphörde att gälla den 1 augusti 2019.

Ställningstagandet ska fortfarande tillämpas på förhållanden som hänför sig till tid före den 1 augusti 2019