Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Löpnr: SKVFS 2019:8

beslutade den 26 augusti 2019.

Dessa föreskrifter har ändrats genom (SKVFS 2022:18).

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2019.

2. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:8) om märkning av vissa oljeprodukter enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.