Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 8-42314

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 2 december 2019, mål nr 5691-18, HFD 2019 ref. 59.

Sammanfattning

En stiftelse har ansetts främja ett allmännyttigt ändamål genom att lämna bidrag till ett aktiebolag som utan vinstsyfte bedriver utbildning och vetenskaplig forskning. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Referat

En stiftelse lämnar bidrag till ett aktiebolag som bedriver högskoleverksamhet. Frågan i målet är om stiftelsen genom sådant bidrag kan anses främja ett allmännyttigt ändamål. Av högskolebolagets bolagsordning framgår att bolaget ska bedriva forskning och utbildning och verksamheten syftar inte till att bereda vinst åt ägarna.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en stiftelse kan främja ett allmännyttigt ändamål antingen genom egen verksamhet eller genom att lämna bidrag till allmännyttig verksamhet som bedrivs av en annan organisation. Det finns inget krav på att den mottagande organisationen ska vara inskränkt skattskyldig. Det finns inte heller några begränsningar vad gäller i vilken form mottagaren ska bedriva sin verksamhet.

Högskolebolaget bedriver utbildning och forskning. Syftet är inte att bereda vinst åt aktieägaren och det står därmed klart att bolaget främjar allmännyttiga ändamål.

Bolaget bedriver även uppdragsforskning. Sådan forskning är inte allmännyttig om den är för nära kopplad till ett enskilt företag eller en grupp av företag. Det saknas uppgifter om uppdragsforskningens innehåll men av lämnade handlingar framgår att intäkterna i bolagets kommersiella verksamhet under de senaste fem åren inte har överstigit fyra procent.

Mot denna bakgrund slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att stiftelsen genom att lämna bidrag till bolaget främjar ett allmännyttigt ändamål.

Skatteverkets kommentar

Av förarbetena framgår att ett allmännyttigt ändamål kan främjas genom att bidrag lämnas till en annan ideell organisation som uppfyller ändamålskravet enligt 7 kap. 4 § inkomstskattelagen. Den som lämnar bidraget behöver däremot inte kontrollera att mottagaren uppfyller samtliga krav för inskränkt skattskyldighet. Skatteverkets inställning har därför varit att mottagande organisation ska vara en sådan juridisk person som faktiskt kan bli inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen, dvs. en stiftelse, ideell förening eller ett registrerat trossamfund.

Högsta förvaltningsdomstolen har emellertid genom avgörandet slagit fast att även bidrag som lämnas till aktiebolag under vissa förutsättningar kan anses främja allmännyttiga ändamål. Som skäl angavs att bolaget främjar allmännyttiga ändamål och att syftet inte är att bereda vinst åt ägarna. Det framgår också att det har betydelse i vilken omfattning bolaget bedriver verksamhet som inte är allmännyttig.

Referenser

7 kap. 4 och 5 §§ IL