Områden: Inkomstskatt (Obegränsat eller begränsat skattskyldig?)

Dnr: 8-303132

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 22 maj 2020, mål nr 3573-19

Sammanfattning

En bostad som såväl före som efter en tillfällig bosättning där använts som fritidsbostad ger inte väsentlig anknytning när bostaden i fråga aldrig använts som gemensam familjebostad.

Referat

AA, som är svensk medborgare, flyttade från Sverige 1993. När hennes make fick en tjänst vid den serbiska ambassaden här 2013 flyttade hon tillbaka hit tillsammans med maken och deras dotter. Under åren 2013–2017 bodde familjen i en hyreslägenhet i Stockholm.

I september 2017 flyttade AAs make tillbaka till Serbien på grund av sitt arbete. Vid den tidpunkten stod det emellertid inte klart vilken tjänst han skulle få och var han skulle bli placerad. Eftersom familjen ville undvika att flytta flera gånger på kort tid följde AA och

dottern inte med maken till Serbien. Efter att ha flyttat ut från den gemensamma familjebostaden bosatte de sig i stället tillfälligt på familjens fritidsfastighet i Sverige. Bosättningen där varade till december 2018, då de flyttade efter maken till Serbien.

AA hade köpt fritidsfastigheten i Sverige redan 2010. Innan hon och dottern bosatte sig där hade den använts enbart för fritidsändamål och den kommer att användas så även i fortsättningen.

Skatterättsnämnden fann att AA har väsentlig anknytning till Sverige och att hon därför är obegränsat skattskyldig här. Särskild vikt fästes vid att AA och dottern före utflyttningen hade varit bosatta på familjens fritidsfastighet, vilket enligt nämnden gav den karaktär av permanentbostad.

Av Högsta förvaltningsdomstolens bedömning framgår att fritidshuset aldrig har utgjort permanentbostad för hela familjen. I stället har det varit fråga om en tillfällig bosättning där för AA och dottern som har skett som ett led i familjens påbörjade utflyttning från Sverige.

Vid en samlad bedömning av redovisade omständigheter, däribland att hon i januari 2019 avvecklade en enskild firma i Sverige, finner Högsta förvaltningsdomstolen att AA från och med februari 2019 inte ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige och att hon därmed inte av det skälet är obegränsat skattskyldig här.

Skatteverkets kommentar

I det aktuella fallet anskaffades fritidsbostaden flera år innan bosättningen skedde där och den har både före och efter det använts som fritidsbostad. Bosättningen i fritidsbostaden var tillfällig i avvaktan på makens nya stationering och den har aldrig använts som gemensam familjebostad.

Mot bakgrund av de speciella omständigheterna i detta fall överensstämmer Skatteverkets syn med Högsta förvaltningsdomstolens dom.