Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 8-338426

Sammanfattning

Bakgrunden till reglerna om väsentlig anknytning är att förhindra skenbosättning. Det ska dock göras en samlad bedömning. Att permanentbostaden behålls vid utflyttning har stor betydelse för om den utflyttade har väsentlig anknytning till Sverige. Enbart innehav av fritidsbostad som är inrättad för åretruntbruk medför i regel inte väsentlig anknytning. Det finns dock avgöranden där den nya bostaden jämställs med att en permanentbostad behålls och att väsentlig anknytning därmed föreligger.

HFD anser dock i detta fall att det var fråga om en kort period mellan det att makarna frånträdde permanentbostaden i september 2019 fram till utflyttningen från Sverige i slutet av 2019. Makarna har heller aldrig varit bosatta i den nyanskaffade bostadsrättslägenheten. Endast mindre del av bohaget har flyttats dit. HFD anser därför att omständigheterna är sådana att bostaden utgör en fritidsbostad för makarna. Vid den samlade bedömningen anser därför HFD att makarna inte har väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning.

Referat

Makarna AA och BB avsåg att flytta från Sverige till Portugal i slutet av 2019 och ansökte om förhandsbesked för att få veta om de fortsatt kommer att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Makarna är svenska medborgare som under större delen av sina liv varit bosatta i Sverige. Permanentbostaden såldes och de nya ägarna fick tillträde till bostaden den 19 september 2019. Från detta datum avsåg makarna att bosätta sig i AA:s systers bostad fram till utflyttningen från Sverige.

Den 15 december 2018 köpte makarna en bostadsrättslägenhet. Bostadsrättslägenheten fanns på samma ort som den avyttrade permanentbostaden. Makarnas avsikt är att efter utflyttningen använda lägenheten som fritidsbostad när de besöker Sverige på sommaren samt ytterligare cirka fyra gånger per år. Omfattningen av vistelserna kommer inte att medföra stadigvarande vistelse här efter utflyttning.

Makarnas två vuxna döttrar som bott tillsammans med föräldrarna i den avyttrade permanentbostaden framförde önskemål om att få bosätta sig i bostadsrättslägenheten under en övergångsperiod från den 19 september 2019 fram till dess de hittat egna bostäder. Makarna avsåg därutöver att flytta över en mindre del av sitt bohag från permanentbostaden till bostadsrättslägenheten.

Skatterättsnämnden ansåg att makarna inte hade väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till Portugal. Skatteverket överklagade förhandsbeskedet.

I skälen för sitt avgörande redogör HFD bl.a. för vad som framgår av förarbetena, nämligen att regleringen i 3 kap. 7 § IL syftar till att förhindra s.k. skenbosättning i utlandet av personer som tidigare varit bosatta och verksamma i Sverige. Dessutom framgår det att frågan om väsentlig anknytning hit ska avgöras genom en samlad bedömning där alla omständigheter av betydelse för anknytningen ska beaktas (se prop. 1984/85:175 s. 13, se även prop. 1966:127 s. 49). Därutöver redogör HFD för att när den tidigare permanentbostaden behålls efter utflyttning medför det väsentlig anknytning (se t.ex. HFD 2012 not. 51). Enbart innehav av en fritidsbostad inrättad för åretruntbruk ger i regel inte väsentlig anknytning hit (bet. 1984/85 SkU59 s. 14 och t.ex. RÅ 1992 not. 367). I de fall då en ny bostad förvärvas inför utflyttningen kan den nya bostaden vara att jämställa med att permanentbostaden behålls. Så var fallet i RÅ 2010 not. 80. när makar förvärvade en bostadsrättslägenhet som vid sidan av en sedan tidigare ägd sommarbostad skulle användas vid tillfälliga besök här. Makarna behöll i det fallet även vissa arbetsrelaterade uppdrag i Sverige. Även i HFD 2016 not. 31 ansågs makar ha väsentlig anknytning hit när de, efter avyttringen av sin permanentbostad, under övervägande delen av ett år var bosatta i en nyanskaffad bostadsrättslägenhet som efter utflyttningen skulle fungera som fritidsboende vid besök här.

HFD tar i bedömningen upp att en av de lämnade förutsättningarna inte längre är aktuell. Det gäller att makarnas döttrar skulle bo i den nyförvärvade bostadsrättslägenheten. HFD anser att ansökan ska besvaras och bortser i besvarandet av förhandsbeskedet från den förutsättningen.

HFD anser att makarna frånträtt sin permanentbostad i mitten av september 2019 inför utflyttning till Portugal i slutet av samma år. Perioden från det att makarna lämnade permanentbostaden till utflyttningen från Sverige är således kort. Makarna har aldrig varit bosatta i den nyanskaffade bostadsrättslägenheten. HFD anser därför omständigheterna vara sådana att bostadsrättslägenheten måste anses utgöra en fritidsbostad. HFD anser inte att denna bedömning påverkas av att visst bohag flyttats över till lägenheten.

Skatteverkets kommentar

HFD tar i domen upp bakgrunden till reglerna om väsentlig anknytning och att det därvid ska göras en samlad bedömning. I domen uttrycks även vilken betydelse det har att permanentbostaden behålls vid utflyttning. Enbart innehav av fritidsbostad som är inrättad för åretruntbruk medför i regel inte väsentlig anknytning. HFD tar dock upp att det finns avgöranden där den nya bostaden jämställs med att en permanentbostad behålls och att väsentlig anknytning därmed föreligger. HFD anser dock i detta fall att det var fråga om en kort period mellan det att makarna frånträdde permanentbostaden till det att utflyttningen från Sverige skulle ske. HFD tar även upp att makarna aldrig varit bosatta i den nyanskaffade bostadsrättslägenheten. HFD anser därför att omständigheterna är sådana att bostaden utgör en fritidsbostad för makarna i detta fall. Den samlade bedömning som HFD gör i detta fall har inte påverkats av att visst bohag flyttats över till bostadsrättslägenheten.