Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-344335

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 8 juni 2020 med dnr 64-19/I.

Referat

Den fråga som var föremål för bedömning i Skatterättsnämnden är om avdragsrätt föreligger för den ingående mervärdesskatt som belöper på inköp och installation av anläggning för el och vatten i bostadshus.

Skatterättsnämnden meddelade att sökandena har rätt till avdrag för den ingående skatt som avser inköp och installation av anläggningar för el respektive vatten i den utsträckning anläggningen är hänförlig till den skattepliktiga omsättningen av el och vatten till hyresgästerna. Däremot föreligger inte avdragsrätt till den del anläggningarna nyttjas för central förbrukning i gemensamma utrymmen eftersom dessa förvärv inte leder till någon skattepliktig omsättning.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte Skatterättsnämndens bedömning. Skatteverket anser att de i förhandsbeskedet bedömda förvärven av el- och vattensystem i sin helhet omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Skatteverket kommer därför att överklaga Skatterättsnämndens förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatteverkets uppfattning i fråga om avdragsrätt för el- och vattensystem framgår av ställningstagandet 2018-02-09 med dnr 202 54979-18/111, ”En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt”.

Referenser

8 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200)