Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 8-482149

Nytt: 2021-06-03

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 26 februari 2021 att inte ta upp domen till prövning (mål nr 5163-20). Kammarrättens avgörande står därmed fast. Skatteverket vidhåller dock den uppfattning som framgår av nedanstående rättsfallskommentar.

Kammarrättens i Göteborg dom den 6 juli 2020 i mål nr 284-20

Inkomstbeskattning 2016

Sammanfattning

Europeiska regionkommittén (Regionkommittén) är ett rådgivande EU-organ som består av lokala och regionala folkvalda företrädare från alla EU-länder. Företrädarna får ersättning från EU enligt schablon för kostnader i samband med sammanträden. Kostnadsersättningen är skattepliktig i sin helhet enligt IL (11 kap. 28 § IL gäller endast europaparlamentariker).

Kammarrätten har bedömt att unionsrätten innebär att sådan kostnadsersättning inte får beskattas av en medlemsstat annat än till den del den kan visas utgöra förtäckt lön. Enligt kammarrätten var det inte fallet i målet varför hela kostnadsersättningen skulle undantas från beskattning i Sverige.

Skatteverket delar inte kammarrättens uppfattning utan har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Referat

Kammarrätten hänvisade till EU-domstolens avgörande i mål 208/80, Lord Bruce of Donington, som gällde den schabloniserade kostnadsersättning som Europaparlamentet betalade till europaparlamentarikerna enligt parlamentets då gällande interna regler. I detta avgörande anförde EU-domstolen att medlemsstaternas lojalitetsplikt enligt nuvarande artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen (EUF) tillsammans med parlamentets autonomi i form av rätten att anta sin egen arbetsordning enligt nuvarande artikel 232 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), innebär att nationell beskattning av sådan ersättning inte är tillåten, om det inte visas att det delvis är fråga om förtäckt lön.

Kammarrätten ansåg att samma resonemang är tillämpligt beträffande ledamöter av Regionkommittén. Detta eftersom EU-domstolen, enligt kammarrätten, grundade sina slutsatser huvudsakligen på nuvarande artiklarna 4.3 EUF och 232 FEUF. Artikel 4.3 EUF omfattar enligt kammarrätten även Regionkommittén vars autonomi enligt kammarrätten är reglerad i artikel 306 FEUF på samma sätt som gäller för Europaparlamentet enligt nuvarande artikel 232 FEUF. Att Regionkommittén omfattas av en annan artikel (artikel 10) än Europaparlamentet (artikel 7) i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier var enligt kammarrätten inte av avgörande betydelse. Eftersom det inte framkommit något som talade för att den i målet aktuella kostnadsersättningen utgjorde förtäckt lön skulle nationell beskattning strida mot unionsrätten.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte kammarrättens uppfattning utan har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

EU-domstolens åberopade avgörande gäller endast ledamöter av Europaparlamentet. Den svenska lagstiftaren har bedömt att det inte påverkar beskattningen av andra än dessa. När det gäller immunitet och privilegier omfattas ledamöter av Regionkommittén av artikel 10 i protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Där sägs att företrädare för medlemsstaterna i sin tjänsteutövning och under resan till och från mötesplatsen ska åtnjuta sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader. Ordalydelsen ger enligt Skatteverket inte stöd för ett förbud mot nationell beskattning av kostnadsersättningar och EU-domstolen har inte heller fastställt att artikeln innebär detta.