Områden: Inkomstskatt

Datum: 2005-12-20

Dnr/målnr/löpnr: SRN 2005-12-20

Vid en samlad bedömning har en person inte ansetts få väsentlig anknytning då han under den senaste tjugoårsperioden varit bosatt utomlands

Inkomsttaxering 2006-2008

FÖRHANDSBESKED

Frågorna 1 och 2

TL skall inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

BESLUT

Fråga 3 avvisas.

MOTIVERING

Förhandsbeskedet

För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit skall enligt 3 kap. 7 § en rad anknytningsfaktorer beaktas, bl.a. om han bedriver näringsverksamhet här eller om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar, som direkt eller indirekt ger honom ett väsentlig inflytande i näringsverksamhet här.

TL och hans hustru är svenska medborgare. De har bott utomlands i tjugo år med undantag för en period om ca nio månader under kriget mellan I och K 1990-1991. Makarna har tre barn. Under de senaste tolv åren har familjen varit bosatt i landet F.

TL har byggt upp en affärsverksamhet med varuhus som säljer bl.a. möbler och annan heminredning. Vid tidpunkten för ansökan fanns sammanlagt nio varuhus i olika länder i Mellersta Östern. Verksamheten bedrivs genom en bolagsstruktur där TL har det avgörande inflytandet. Avsikten är att etablera varuhus i andra delar av världen med början i Europa. Det första varuhuset i Norden kommer att öppnas i en svensk stad och drivas genom ett svenskt aktiebolag. TL skall inte inneha någon befattning i bolaget och inte heller ingå i styrelsen.

TL äger sedan tidigare en fastighet utanför H som används som fritidsbostad. Han kommer att tillsammans med familjen utnyttja fritidsbostaden ungefär två månader om sommaren och en vecka vid jul. Därutöver räknar han med att vid ytterligare ungefär fem tillfällen per år vara i Sverige för några dagars besök hos svenska leverantörer till affärsverksamhetens centrallager i landet F.

Frågan är om TL efter företagsetableringen i Sverige skall anses ha väsentlig anknytning hit.

Nämnden gör följande bedömning.

Frågorna 1 och 2

TL:s anknytning till Sverige består av hans svenska medborgarskap och innehav av en fritidsbostad. Genom företagsetableringen i Sverige, som sker som ett led i en större internationell expansion, kommer han att få ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här.

Med hänsyn till att TL under den senaste tjugoårsperioden varit bosatt utomlands nästan hela tiden kan vid en samlad bedömning anknytningen till Sverige inte anses innebära att han skall få väsentlig anknytning hit i den mening som avses i 3 kap. 3 § IL. Han är därmed inte obegränsat skattskyldig på denna grund.

Avvisningen

Fråga 3 lämpar sig inte för att besvaras genom förhandsbesked. som en följd av att fråga 3 inte besvaras förfaller fråga 4.

Kommentar:Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och har inte överklagats.