Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Dnr: 8-1059977

HFD 2021 ref. 23 (Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 27 april 2021, mål nr 655-20)

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om bestämmelserna om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en s.k. molntjänst.

Bevissäkring är en tvångsåtgärd.

Det saknas lagstöd för att bevilja bevissäkring av handlingar som är lagrade i en molntjänst och vars lagringsplats inte är möjlig att lokalisera.

Det behövs en moderniserad lagstiftning, liksom på andra områden som förändrats genom digitalisering.

Referat

Skatteverket beslutade om revision hos NN och ansökte hos förvaltningsrätten om att få eftersöka och omhänderta handlingar i NNs företags verksamhetslokal och, om de efter­sökta handlingarna inte påträffades där, i hans bostad på samma adress.

Skatteverket ansökte vidare om att få eftersöka och omhänderta handlingar även i NNs verksamhetsutrymmen knutna dels till en angiven e-postadress, dels till en digital handels­plats. Enligt Skatteverket fanns verksamhetsutrymmena på servrar lokaliserade på okända adresser, men disponerades av NN från hans verksamhetslokal och/eller bostad. Dessa eftersökningar skulle göras samtidigt som eftersökningen genomfördes på den aktuella adressen.

I fråga om elektroniska handlingar lämnade förvaltningsrätten ett medgivande med begränsande villkor, medan kammarrätten helt avslog ansökan i den delen. Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade att ansökan om bevissäkring skulle bifallas i sin helhet. Verket argumenterade även för att om myndigheten ska kunna bedriva sin kontrollverksamhet på ett effektivt sätt så måste det finnas möjlighet att eftersöka och omhänderta även externt lagrade handlingar och detta även om handlingarna är digitalt lagrade på okänd plats.

Högsta förvaltningsdomstolen anger i sitt beslut att med handlingar avses både fysiska och elektroniska handlingar. Elektroniska handlingar kan vara lagrade i t.ex. en dator som finns i den skattskyldiges verksamhetslokal. Sådana handlingar kan emellertid också vara lagrade i en s.k. molntjänst. Med detta avses att handlingarna är fysiskt lagrade på servrar som drivs av en tjänsteleverantör och att den som använder tjänsten får tillgång till handlingarna via internet. Det här målet gäller om bestämmelserna om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en sådan molntjänst.

Domstolen konstaterar att bevissäkring är en åtgärd av sådant slag som enligt 2 kap. 6 och 20 §§ regeringsformen kräver lagstöd. Bestämmelserna om bevissäkring i 45 kap. skatteför­farandelagen (2011:1244), SFL, gäller eftersökande och omhändertagande av handlingar i lokaler och andra fysiska utrymmen. Bestämmelserna omfattar även elektroniska handlingar som förvaras i t.ex. datorer och minnesmedier av olika slag (jfr prop. 1993/94:151 s. 153 och SOU 1992:110 s. 353). Detta förutsätter dock att förvaringsplatsen är känd och kan preciseras i beslutet om bevissäkring.

Däremot saknas bestämmelser om bevissäkring i form av eftersökande och omhänder­tagande av handlingar som är lagrade i molntjänster och vars fysiska lagringsplats inte är möjlig att lokalisera. Något lagstöd för att bifalla Skatteverkets ansökan om bevissäkring i den del som gäller handlingar lagrade i de aktuella molntjänsterna finns således inte och förvaltningsrätten borde därmed ha avslagit ansökan i den delen.

Skatteverkets kommentar

Frågan i målet var om bestämmelserna om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

Tvångsåtgärden bevissäkring regleras i skatteförfarandelagen. Med bevissäkring avses bl.a. eftersökande och omhändertagande av handlingar i vissa fall (45 kap. 2 § första stycket SFL). Med handling avses framställning i skrift eller bild och upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas bara med tekniska hjälpmedel (3 kap. 9 § SFL).

En bevissäkringsåtgärd ska normalt föregås av ett domstolsbeslut. Huvudregeln är att beslut om eftersökande och omhändertagande fattas av förvaltningsrätten. Detta sker på ansökan av Skatteverkets granskningsledare (45 kap. 13 § första stycket SFL).

Högsta förvaltningsdomstolen lämnar värdefull vägledning om hur tvångsåtgärden bevissäkring får användas. Det har varit oklart om skatteförfarandelagens bestämmelser om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst och vars lagringsplats inte är möjlig att lokalisera. Genom beslutet klarläggs att så inte är fallet. Kravet på lagstöd är grundläggande.

Det behövs en moderniserad lagstiftning, liksom på andra områden som förändrats genom digitalisering. Lagstiftning och Skatteverkets kontrollmöjligheter behöver anpassas till den föränderliga omvärlden och den snabba utvecklingstakten.

Referenser

45 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)