Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2021:24

Nytt: 2022-08-22

Detta allmänna råd ska inte längre tillämpas.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2022 års fastighetstaxering och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2020:14) om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2021 års fastighetstaxering.