Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 8-1476404

Högsta förvaltningsdomstolens dom av den 24 januari 2022. Mål nr 3421-21.

Sammanfattning

Ett Jersey Private Ltd har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Genom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är Skatteverkets ställningstagande När kan en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar? (2020-05-27, dnr 8-154412) överspelat i vissa delar som avser den skatterättsliga jämförelsen (jfr. avsnitt 4.2 Inkomstskattesubjekt i hemlandet och 4.2.3 Formellt inkomstskatte­subjekt). Ett nytt ställnings­tagande kommer att tas fram där HFD:s bedömning i mål nr 3421-21 beaktas.

Det är vid den skatterättsliga jämförelsen av vikt att det utländska företaget i princip är obegränsat skattskyldig i hemlandet i enlighet med den terminologi som används i IL. Det utländska företaget ska i hemlandet ingå i ett inkomstskattesystem som beskattar någon typ av inkomst med en annan skattesats än noll procent. Det saknar dock betydelse om företaget kommer att ha någon sådan inkomst som faktiskt beskattas med en annan skattesats än noll procent. Företaget får inte omfattas av ett generellt och fullständigt undantag från hemlandets inkomstbeskattning (HFD 2017 ref. 29 och HFD 2019 ref. 49).

Referat

För att undvika att inkomster beskattas i flera led i bolagssektorn finns regler om att utdelning och kapitalvinst på s.k. näringsbetingade andelar i bl.a. aktiebolag är skattefria. Även andelar i utländska företag kan vara näringsbetingade, förutsatt att företaget i fråga motsvarar ett svenskt aktiebolag. För att ett utländskt företag ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag krävs att det är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland.

Ett svenskt aktiebolag (Sökanden) överväger att förvärva andelar i ett s.k. Jersey Private Ltd (X Ltd) som klassificeras som ett icke-finansiellt tjänsteföretag. Sökanden ville veta om andelarna i X Ltd kommer att vara näringsbetingade (fråga 1). Sökanden ville också veta om svaret på den frågan förändras om X Ltd avyttrar sitt fastighetsinnehav och vid ett senare beskattningsår endast uppbär sådana inkomster som beskattas med en skattesats om noll procent (fråga 2).

Ett Jersey Private Ltd med hemvist i Jersey är obegränsat skattskyldigt där för samtliga sina inkomster. Skattesatsen är som utgångspunkt 20 procent, men beror på vilken typ av inkomster som företaget har. Inkomsterna delas in i två kategorier, A och D. Till kategori A hör inkomster hänförliga till fastigheter som är belägna i Jersey. Sådana inkomster beskattas med en skattesats om 20 procent. Kategori D omfattar övriga inkomster och skattesatsens storlek är beroende av vilken typ av verksamhet som företaget bedriver. Bland annat gäller att inkomster som s.k. icke-finansiella tjänste­företag uppbär beskattas med en skattesats om noll procent. Undantag görs för inkomster från import och försäljning av vissa fossila bränslen som alltid beskattas med en skattesats om 20 procent oavsett vilken kategori av företag som uppbär inkomsten.

Av givna förutsättningar framgår att X Ltd skattemässigt hör hemma i Jersey och är obegränsat skattskyldigt där för sina inkomster. Företaget är ett icke-finansiellt tjänsteföretag som har inkomster från fastighetsuthyrning vilka beskattas med en skattesats om 20 procent. Företagets övriga inkomster beskattas med en skattesats om noll procent. Som förutsättning angavs även att X Ltd motsvarar ett svenskt aktiebolag vid en civilrättslig jämförelse.

Skatterättsnämnden ansåg att andelarna i X Ltd är näringsbetingade och att detta inte förändras om X Ltd avyttrar sitt fastighetsinnehav.

Högsta förvaltningsdomstolen anger att vid bedömningen av om ett utländskt företag motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar ska både en civilrättslig och en skatterättslig bedömning göras (RÅ 2009 ref. 100). Enligt lämnade förutsättningar motsvarar X Ltd ett svenskt aktiebolag vid en civilrättslig jämförelse.

För att ett företag ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid den skatterättsliga jämförelsen krävs att företaget är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland. Vid den prövningen räcker det inte med att konstatera att företaget formellt betraktas som ett skattesubjekt i hemlandet utan den skattemässiga behandlingen måste vara sådan att företaget även reellt kan anses utgöra ett skattesubjekt där. Om ett företag omfattas av ett generellt och fullständigt undantag från hemlandets inkomstbeskattning har det inte ansetts utgöra ett skattesubjekt (HFD 2017 ref. 29 och HFD 2019 ref. 49).

Beträffande den skatterättsliga jämförelsen konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att företaget hör hemma i Jersey och är obegränsat skattskyldigt där för samtliga sina inkomster. Det beskattas med en skattesats om 20 procent för fastighetsinkomster hänförliga till Jersey samt för inkomster från import och försäljning av vissa fossila bränslen. Företaget ska därmed såväl formellt som reellt anses som ett inkomstskattesubjekt i Jersey även om dess övriga inkomster beskattas med en skattesats om noll procent. Den omständigheten att företaget inte kommer att ha några inkomster som faktiskt beskattas om dess fastighets­innehav avyttras föranledde ingen annan bedömning (jfr HFD 2020 not. 9). Förhands­beskedet skulle därmed fastställas.

Skatteverkets kommentar

Genom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är Skatteverkets ställningstagande När kan en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar? (2020-05-27, dnr 8-154412) överspelat i vissa delar som avser den skatterättsliga jämförelsen (jfr. avsnitt 4.2 Inkomstskattesubjekt i hemlandet och 4.2.3 Formellt inkomstskatte­subjekt). Ett nytt ställningstagande kommer att tas fram där HFD:s bedömning i mål nr 3421-21 beaktas.

Genom avgörandet klargörs rättsläget ytterligare vad gäller den skatterättsliga jämförelse som ska göras vid bedömningen av om ett utländskt företag ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.

Det är vid den skatterättsliga jämförelsen av vikt att det utländska företaget i princip är obegränsat skattskyldig i hemlandet i enlighet med den terminologi som används i IL. Det utländska företaget ska i hemlandet ingå i ett inkomstskattesystem som beskattar någon typ av inkomst med en annan skattesats än noll procent. Det saknar dock betydelse om företaget kommer att ha någon sådan inkomst som faktiskt beskattas med en annan skattesats än noll procent. Företaget får inte omfattas av ett generellt och fullständigt undantag från hemlandets inkomstbeskattning (HFD 2017 ref. 29 och HFD 2019 ref. 49).

Referenser

RÅ 2009 ref. 100, HFD 2017 ref. 29, HFD 2019 ref. 49 och HFD 2020 not. 9.

2 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, 24 kap. 32 och 35 §§ samt 25 a kap. 5 § IL.