Områden: Fastighetstaxering

Dnr: 8-1599741

Kammarrättens i Stockholm dom den 20 september 2016, mål nr 6074-15.

Sammanfattning

Kammarrätten angav att på de ställen där skolan är sammanbyggd med byggnadskroppen är skolan och byggnadskroppen huvudsakligen uppdelad genom vertikalt genomgående väggar. Det framgår av avgörandet att det är helt klart att skolans lokaler utgör en tydligt avgränsad del av byggnadskroppen. Eftersom skolan utgör såväl en särskild del av byggnadskroppen som en självständigt fungerande enhet ansåg Kammarrätten därför att förvaltningsrätten haft fog för att indela skolan som en egen byggnad (specialbyggnad, skolbyggnad).

Referat

Kammarrätten angav i sitt avgörande att det av ritnings- och bildmaterial framgår att skolans lokaler är belägna i princip mitt i byggnadskroppen på fastigheten och att lokalerna i en mindre omfattning är sammanbyggda med byggnadskroppen i övrigt. På de ställen där skolan är sammanbyggd med byggnadskroppen i övrigt är dock skolan och denna byggnadskropp huvudsakligen uppdelad genom vertikalt genomgående väggar.

Den förbindelsegång som löper längs med större delen av byggnadskroppen kan endast nås från skolans lokaler genom en nödutgång. Skolans lokaler är belägna på fyra plan i byggnadskroppen och skolans ytterväggar går inte i en lodrät linje ovanför varandra på samma ställe på de olika planen. Kammarrätten konstaterade emellertid att det av Skatteverkets föreskrifter inte explicit framgår att ett krav, för att indela en del av en större byggnadskropp som en särskild byggnad, är att väggarna går i en lodrät linje ovanför varandra på samma ställe på de olika planen.

Kammarrätten ansåg att det med hänsyn till hur byggnadskroppen i sin helhet är utformad är klart att skolans lokaler utgör en tydligt avgränsad del av byggnadskroppen. Eftersom skolan utgör såväl en särskild del av byggnadskroppen som en självständigt fungerande enhet ansåg kammarrätten att förvaltningsrätten haft fog för att indela skolan som en egen byggnad (specialbyggnad, skolbyggnad).

Skatteverkets kommentar

Kammarrätten anger att det av Skatteverkets föreskrifter inte explicit framgår att ett krav, för att indela en del av en större byggnadskropp som en särskild byggnad, är att väggarna går i en lodrät linje ovanför varandra på samma ställe på de olika planen. Kammarrättens konstaterande vad gäller Skatteverkets föreskrifter måste dock läsas tillsammans med det som kammarrätten i övrigt anger. Kammarrätten anger att skolans lokaler endast i mindre omfattning är sammanbyggda med byggnadskroppen i övrigt och att på de ställen där så är fallet är skolan och byggnadskroppen i övrigt huvudsakligen uppdelad genom vertikalt genomgående väggar. Kammarrätten konstaterar alltså att skolans lokaler till största delen är fristående från byggnadskroppen i övrigt, att den vägg som avskiljer en mindre del av skolan från byggnadskroppen i övrigt huvudsakligen är vertikalt genomgående och att skolans lokaler med hänsyn till detta inte kan anses utgöra en integrerad del av byggnadskroppen i övrigt.

Kammarrätten har gjort en helhetsbedömning och alltså utgått ifrån hur byggnadskroppen i sin helhet är utformad och kammarrättens avgörande innebär således inte att utrymmen som avskiljs inne i en byggnad ska indelas som särskilda byggnader. För att en byggnadskropp ska indelas i flera byggnader måste således byggnadskroppen vara utformad på ett sådant sätt att den tydligt får anses bestå av två eller flera sammanbyggda byggnader. Det kan här tilläggas att den byggnadskropp som var föremål för kammarrättens prövning rent visuellt ser ut att bestå av två byggnader, något som även det måste vägas in i den helhetsbedömning som görs.

Då Skatteverkets föreskrifter före 2021 års taxering enligt kammarrätten har varit otydligt formulerade vad gäller innebörden av vertikalt genomgående vägg på så sätt att det inte framgår att den vertikala väggen måste gå på samma ställe på de olika våningsplanen, anser Skatteverket att det för tiden innan 2021 års taxering inte kan uppställas ett absolut krav på att en förutsättning för att en byggnadskropp ska kunna delas in i flera byggnader är att den avskiljande väggen ska gå på exakt samma ställe på de olika våningsplanen i en byggnadskropp. Även om en vertikalt genomgående vägg som avskiljer olika byggnader i en byggnadskropp inte behöver gå på samma ställe på samtliga våningsplan kan dock en förskjutning av den vertikalt genomgående väggen på de olika våningsplanen, med hänsyn till vad kammarrätten angett, inte vara särskilt stor eftersom en uppdelning av en byggnadskropp i flera byggnader endast kan ske då byggnadskroppen ifråga består av två eller flera sammanbyggda byggnader.