Områden: Fastighetstaxering

Dnr: 8-1553839

Kammarrättens i Sundsvall dom den 13 december 2021, mål nr 1266-21 och 1267-21.

Sammanfattning

Kammarrätten anger att de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en justering ska kunna ske är att det genom utredning ska gå att konstatera att det finns en förorening vid beskaffenhetstidpunkten, att föroreningen måste saneras och att bolaget är skyldigt att sanera den. Kammarrätten konstaterar vidare att det saknas rättsligt stöd för att kräva att det finns ett myndighetsbeslut om sanering vid beskaffenhetstidpunkten. Kammarrätten anser vidare att det inte finns något hinder mot en justering av värdet på en byggnad på ofri grund på grund av markförorening.

Skatteverket delar kammarrättens bedömning.

Referat

Bolaget yrkade att taxeringsvärdet för de aktuella taxeringsenheterna på fastigheten skulle justeras ned på grund av åtgärdskostnader för markföroreningar. Bolaget kom in med ett utlåtande från en miljökonsult. Av utlåtandet framgick det att det funnits föroreningar inom anläggningen vid beskaffenhetstidpunkten den 1 januari 2013. Av den utredning som getts in i förvaltningsrätten och kammarrätten framgick det att det inte fanns något åtgärdsbehov förrän tidigast vid en avveckling av verksamheten. Av utredningen framgick det vidare att kostnaderna för den sanering som då kan behöva utföras varierar mycket beroende på vilka åtgärder som ska vidtas.

Skatteverket anförde att det krävs ett myndighetsbeslut om sanering vid beskaffenhetstidpunkten för att en justering för säregna förhållanden ska vara möjlig. Det bör i vart fall krävas att det vid beskaffenhetstidpunkten finns en förorening som behöver saneras. Skatteverket ifrågasatte vidare om en justering på grund av förorenad mark överhuvudtaget kan ske på värdet av en byggnad på ofri grund då ansvaret för saneringen inte följer av ägandet till byggnaden utan av ansvaret som verksamhetsutövare.

Kammarrätten angav att det saknas rättsligt stöd för att kräva att det finns ett myndighetsbeslut om sanering vid beskaffenhetstidpunkten. Kammarrätten konstaterade vidare att det inte finns något hinder mot en justering av värdet på en byggnad på ofri grund på grund av markförorening.

Av skälen för kammarrättens avgörande framgår det att de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en justering ska bli aktuell är att det går att konstatera att det vid beskaffenhetstidpunkten finns en förorening och att det faller inom bolagets ansvar att sanera den. Kammarrätten konstaterar vidare att förekomsten av en förorening inte är detsamma som att den behöver saneras. Eftersom den utredning som getts in visar att det inte finns något åtgärdsbehov förrän tidigast vid en avveckling av verksamheten och att kostnaderna för den sanering som då kan behöva utföras varierar mycket beroende på vilka åtgärder som ska utföras, angav kammarrätten att det inte kan konstateras att det funnits en markförorening som behövt saneras på fastigheten vid beskaffenhetstidpunkten och att överklagandet därför ska avslås.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar kammarrättens uppfattning om att de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en justering på grund av markförorening ska aktualiseras är att det vid beskaffenhetstidpunkten ska föreligga en förorening, att föroreningen måste saneras samt att det faller inom bolagets ansvar att sanera föroreningen.

Det framgår av kammarrättens dom att enbart förekomsten av en markförorening inte nödvändigtvis innebär att föroreningen också måste saneras. Kravet på att föroreningen måste saneras kan inte anses vara uppfyllt då det handlar om en markförorening som måste saneras först i samband med en nedläggning av verksamheten samtidigt som det är oklart vilka åtgärder som då kommer att behöva vidtas samt kostnaderna för dessa.

För att en justering på grund av markförorening ska kunna ske bör, med hänsyn till vad som angetts ovan, samtliga följande kriterier vara uppfyllda:

  • Markföroreningen ska finnas vid beskaffenhetstidpunkten. Detta bör visas genom utredning.
  • Markföroreningen ska vara av sådan allvarlig karaktär att den måste saneras. Detta krav kan inte anses vara uppfyllt om saneringen kan anstå till den tidpunkt då den pågående verksamheten avvecklas och det samtidigt är oklart vilka åtgärder som då måste ske samt kostnaderna för dessa.
  • Det ska vara klarlagt att klaganden också är den som är ansvarig för att sanera föroreningen.

Skatteverket anser, i likhet med kammarrätten, att det inte kan uppställas ett krav på att det vid beskaffenhetstidpunkten ska finnas ett myndighetsbeslut om att sanering måste ske.

Skatteverket delar även kammarrättens uppfattning om att det inte föreligger något hinder mot att justera värdet på en byggnad på ofri grund på grund av markföroreningar. Skatteverket anser dock, med hänsyn till att markföroreningar oftast har en inverkan på marknadsvärdet enbart för marken, att man i varje enskilt fall får göra en bedömning av om det föreligger förutsättningar för att justera ned byggnadsvärdet, oavsett om det handlar om en byggnad på ofri grund eller inte.