Områden: Inkomstskatt (Obegränsat eller begränsat skattskyldig?)

Dnr: 8-1785253

Nytt: 2023-01-18

HFD har inte meddelat prövningstillstånd.

Kammarrätten i Stockholms dom den 7 juni 2022, mål nr 1711-1717-22

Inkomstbeskattning för beskattningsår 2020

Sammanfattning

Ändrade förhållanden i samband med covid-19 pandemin är inte en sådan omständighet som påverkar bedömningen om en person är obegränsat eller begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL samt 2 och 3 §§ lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINKL. Kammarrätten anser att en bedömning i det enskilda fallet ska göras utifrån de faktiska omständigheterna och att en persons avsikt inte påverkar den bedömningen.

Referat

Den 2 januari 2020 fick X beslut om att hen skulle beskattas som begränsat skattskyldig för inkomstår 2020.

X flyttade från Frankrike till Sverige den 26 april 2020. I Frankrike var personen obegränsat skattskyldig mellan oktober 2015 och december 2020.

X hade ingen avsikt att återflytta till Sverige, men det kändes säkrare att vänta ut covid-19 pandemin i Sverige. Personen antog att pandemin skulle vara över efter den tidigarelagda semestern under de normala tre månader som X brukade ha i Sverige.

Personen bodde i sommarstugan i Norrtälje under de första månaderna. Men efter att X insåg att vistelsen i Sverige skulle bli längre än beräknat införskaffades en lägenhet i Stockholm i juli 2020 för att komma närmare till familjen.

X folkbokförde sig i Sverige den 4 januari 2021. Fram tills dess betalade X bl.a. boende- och fastighetsskatt i Frankrike. Den 29 oktober 2021 hade Skatteverket fattat omprövningsbeslut om att upphäva SINK-beslut och beskatta X istället enligt IL från och med den 26 april 2020.

X begärde omprövning av dessa beslut, vilka avslogs av Skatteverket den 3 januari 2022. Motiveringen var att X ansågs ha sin verkliga och varaktiga bosättning i Sverige i och med att personen var folkbokförd och tillbringat sin dygnsvila här i landet från och med ankomstdagen den 26 april 2020. X ansågs därför vara bosatt i Sverige i skatterättslig mening och obegränsat skattskyldig från och med detta datum i Sverige för alla sina inkomster.

X överklagade Skatteverkets omprövningsbeslut och yrkade på att hen ska ses som begränsat skattskyldig i Sverige fram till och med den 31 december 2020, då X inte kunnat lämna Sverige efter en planerad kortare period i landet p.g.a. covid-19 pandemin. Detta var en omständighet som X inte kunde påverka eller styra över. X gjorde sitt bästa för att följa de regler och rekommendationer som utfärdades av myndigheter och hade inte heller möjlighet att ta sig till Frankrike, då det inte fanns några flygförbindelser.

Förvaltningsrätten inleder med att konstatera att det var otvistigt i målet att X hade vistats i Sverige oavbrutet sedan den 26 april 2020 och att personen sedan den 4 januari 2021 även var folkbokförd här i landet. Förvaltningsrättens bedömning är därför att X, oavsett sina egna avsikter, har i faktiskt mening varit bosatt i Sverige sedan personen reste in i landet. Därför är X obegränsat skattskyldig i Sverige och ska beskattas för alla sina inkomster här. Den omständigheten att X:s vistelse i Sverige berodde på rådande covid-19 pandemin och att personen betalade skatt i Frankrike för hela 2020 ändrar inte bedömningen.

Kammarrätten delar denna bedömning.

Skatteverkets kommentar

Kammarrätten delar Skatteverkets uppfattning att ändrade förhållanden i samband med covid-19 pandemin inte är en sådan omständighet som påverkar bedömningen om personen är obegränsat eller begränsat skattskyldig enligt IL och SINKL. Personens avsikt påverkar inte heller bedömningen utan det är de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall som är av betydelse.

Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.