Områden: Inkomstskatt (Beräkna skatten)

Dnr: 8-1883373

Kammarrätten i Stockholms dom den 25 april 2022 i mål nr 4890-20

Sammanfattning

Kammarrätten medger det aktuella året avräkning för sparad utländsk skatt från tidigare år (carry forward) trots att det inte finns någon i utlandet beskattad inkomst det aktuella året. Domen går emot Skatteverkets ställningstagande Avräkning utländsk skatt – vilka utländska inkomster krävs för att carry forward-belopp ska få avräknas? (2017-01-23, dnr 131 31646-17/111) men Skatteverket vidhåller sin uppfattning och har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Referat

Frågan gäller om avräkning ska medges för överskjutande belopp enligt carry forward-regeln i avräkningslagen trots att det inte finns någon i utlandet beskattad inkomst det aktuella beskattningsåret. Skatteverket beslutade att inte medge avräkning, men förvaltningsrätten ändrade beslutet och medgav avräkning. Domstolen ansåg inte att det i avräkningslagen uppställs något krav på att det finns en i utlandet beskattad inkomst det aktuella beskattningsåret för att ett spärrbelopp ska beräknas. Skatteverket överklagade förvaltningsrättens dom, men kammarrätten gjorde samma bedömning och överklagandet avslogs.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket anser att en förutsättning för att det ska vara aktuellt att tillämpa avräkningslagens bestämmelser om avräkning för utländsk skatt är att den skattskyldiga har haft en utländsk inkomst som beskattats utomlands och som tagits upp till beskattning i Sverige det år avräkning ska göras. Det är först då som det är aktuellt att göra en spärrbeloppsberäkning. Det innebär att det inte är möjligt att få avräkning för carry forward-belopp om den skattskyldiga bara har utländska inkomster som inte har beskattats utomlands.

Kammarrättens dom går emot Skatteverkets ställningstagande Avräkning utländsk skatt – vilka utländska inkomster krävs för att carry forward-belopp ska få avräknas? (2017-01-23, dnr 131 31646-17/111) men Skatteverket vidhåller sin uppfattning. Skatteverket har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.