Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 8-1907825

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 8 juli 2022, dnr 22-22/D

Inkomstbeskattning

Sammanfattning

Skatterättsnämnden anser att sökandens utlandstjänstgöring är motiverad av verksamhetsmässiga skäl och att sökandens tjänst är av sådan beskaffenhet att dess utövning kräver vistelse utomlands. Ettårsregeln i 3 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är därför tillämplig. Detta gäller oavsett om utlandstjänstgöringen är beordrad av arbetsgivaren eller till största delen är initierad av den anställde själv.

Skatteverket delar Skatterättsnämndens bedömning och överklagar inte förhandsbeskedet.

Referat

Sökanden A är bosatt i Sverige och är anställd av Y AB. Y AB har etablerat registrerade filialer med tillhörande kontor, s.k. hubs, på olika platser i världen. Vid dessa hubs bedrivs forskning och utveckling, säljverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Etableringen av hubs beslutas ensamt av Y AB. Y AB planerar att starta en hub i landet X. A kan komma att vistas i X och arbeta vid hubben där i minst ett år.

A önskar besked om lönen kommer att omfattas av ettårsregeln om tjänstgöringen i X är motiverad av arbetsdrivna/karriärdrivna skäl (fråga 1) respektive egendrivna skäl (fråga 2). Med arbetsdrivna/karriärdrivna skäl avses skäl som motiverar att just arbetstagaren i fråga bör arbeta i X, såsom att arbetstagaren ska ingå i en arbetsgrupp som utgår från X, att personen behöver få erfarenhet av andra jurisdiktioner och arbetet i hubben eller att arbetstagaren behöver arbeta från en plats med en tidszon som möjliggör arbete gentemot den amerikanska kontinenten. Tjänstgöringen i X initieras i så fall av Y AB. Med egendrivna skäl avses personliga skäl, såsom strävan efter att arbeta i ett land med ett behagligt klimat, låga levnadskostnader och en annorlunda kultur. Tjänstgöringen i X initieras i så fall av arbetstagaren. Y AB ser arbete vid hubben i X av egendrivna skäl som en nödvändighet för att förvärva och bibehålla särskilt kvalificerade arbetstagare. Både vid tjänstgöring av arbetsdrivna/karriärdrivna skäl och av egendrivna skäl kommer det att anges i anställningsavtalet eller utsändningsavtalet att arbetet ska utföras i X. Övriga förutsättningar för tillämpning av ettårsregeln förutsätts vara uppfyllda.

Skatterättsnämnden anser att det finns verksamhetsmässiga skäl till utlandsvistelsen både när den är motiverad av arbetsdrivna/karriärdrivna skäl och initieras av Y AB och när den är motiverad av egendrivna skäl och initieras av A. I båda fallen har Y AB valt att bedriva verksamhet i X. I det första fallet anser Y AB att det finns skäl som motiverar att A bör arbeta i X och i det andra fallet anser Y AB att det är nödvändigt att erbjuda arbete vid hubben där för att förvärva och bibehålla kvalificerade arbetstagare. Mot den bakgrunden får tjänsten enligt Skatterättsnämnden i båda fallen anses vara av sådan beskaffenhet att dess utövning kräver vistelse utomlands.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar Skatterättsnämndens bedömning och överklagar inte förhandsbeskedet.

Förhandsbeskedet bekräftar Skatteverkets uppfattning att ettårsregeln är tillämplig endast när det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdas utlandsvistelse. Annorlunda uttryckt ska tjänsten vara av sådan beskaffenhet att dess utövning kräver vistelse utomlands. Detta måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I detta fall anser både Skatteverket och Skatterättsnämnden att det finns verksamhetsmässiga skäl till utlandstjänstgöringen och att kravet på orsakssamband är uppfyllt. För ett exempel på motsatsen, se Skatteverkets rättsfallskommentar KRNS, mål nr 3817-19, tillämpning av ettårsregeln på lön från eget fåmansbolag (dnr 8-783512). Domen överklagades av den skattskyldiga men Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte prövningstillstånd (beslut den 14 april 2021 i mål nr 1332-21).