Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 8-1963142

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 september 2022, mål nr 2637-21

Sammanfattning

Vid prövning om en ansökan om skattelättnader har kommit in i rätt tid enligt 6 § andra stycket lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden ska inte beaktas andra arbeten än det som ansökan faktiskt gäller.

Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att ansökan om skattelättnader hade kommit in i rätt tid. Domstolen upphävde underinstansernas avgöranden och visade målet åter till Forskarskattenämnden för prövning av om de materiella förutsättningarna för att bevilja skattelättnader enligt 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är uppfyllda.

Skatteverket noterar att domen innebär att det i rättidsprövningen inte spelar någon roll om arbetstagaren redan har ett arbete hos samma arbetsgivare om ansökan gäller en ny tjänst enligt ett nytt anställningsavtal. Det spelar i rättidsprövningen inte heller någon roll att en ansökan om skattelättnader inte har skickats in för den tidigare tjänsten även om arbetet med viss regelbundenhet har utförts i Sverige.

Referat

Utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner kan under vissa förutsättningar medges skattelättnader vid inkomstbeskattningen för arbete i Sverige. Frågan om förutsättningarna för skattelättnader enligt 11 kap. 22 § IL är uppfyllda prövas av Forskarskattenämnden efter ansökan. En ansökan om skattelättnader ska enligt 6 § lagen om Forskarskattenämnden ha kommit in till Forskarskattenämnden senast tre månader efter det att arbetstagaren har påbörjat arbetet i Sverige.

X började den 1 oktober 2016 en tillsvidareanställning hos Y AB som Executive Vice President Corporate Development. Enligt anställningsavtalet skulle arbetet utföras tre dagar i veckan på distans från Tyskland och resterande två dagar huvudsakligen på huvudkontoret i Sverige. Den 21 oktober 2019 tillträdde X – enligt ett nytt anställningsavtal – en annan tjänst hos Y AB som Executive Vice President and Chief Commercial Officer. Denna tjänst medförde mer närvaro i Sverige och X skulle därför bli obegränsat skattskyldig här. X ansökte om skattelättnader hos Forskarskattenämnden för sin nya anställning. Ansökan kom in till nämnden den 28 oktober 2019.

Forskarskattenämnden fann att ansökan hade kommit in för sent och avvisade den. Eftersom X utan avbrott hade varit anställd hos Y AB sedan den 1 oktober 2016, och en del av arbetet med viss regelbundenhet hade utförts i Sverige sedan dess, ansåg nämnden att X fick anses ha påbörjat arbetet i Sverige 2016. Ansökan hade därför kommit in senare än tre månader efter det att arbetet i Sverige hade påbörjats.

Både Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm gjorde samma bedömning som Forskarskattenämnden och avslog A:s överklaganden.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att såväl bestämmelsen om rättidsprövning i 6 § andra stycket lagen om Forskarskattenämnden som den materiella bestämmelsen i 11 kap. 22 § andra stycket IL utgår från den tidpunkt när arbetet påbörjas.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens leder redan de båda bestämmelsernasordalydelser och deras inbördes förhållande till slutsatsen att det arbete som anges i 6 § andra stycket lagen om Forskarskattenämnden är samma arbete som avses i 11 kap. 22 § andra stycket IL. Ansökningsfristen utgår alltså från tidpunkten för påbörjandet av det arbete som en sökande enligt sin ansökan önskar få prövat mot de materiella bestämmelserna i IL. Att det förhåller sig på detta sätt framgår enligt domstolen också tydligt av förarbetena i lagstiftningsärendet när de aktuella lagbestämmelserna utformades. Sammanfattningsvis ska vid den rättidsprövning som ska göras enligt 6 § andra stycket lagen om Forskarskattenämnden inte beaktas andra arbeten än det som ansökan faktiskt gäller.

Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att X:s ansökan hade kommit in i rätt tid. Underinstansernas avgöranden upphävdes och målet visades åter till Forskarskattenämnden för prövning av om förutsättningarna för att bevilja A skattelättnader enligt 11 kap. 22 § IL är uppfyllda.

Skatteverkets kommentar

Domen gäller endast frågan om ansökan har kommit in i rätt tid.

Av domen framgår att vid prövning om en ansökan har kommit in i rätt tid enligt 6 § andra stycket lagen om Forskarskattenämnden ska inte beaktas andra arbeten än det som ansökan faktiskt gäller. Det spelar i rättidsprövningen därför ingen roll att arbetstagaren, som i det aktuella fallet, redan har en tillsvidareanställning hos samma arbetsgivare om ansökan gäller en ny tjänst enligt ett nytt anställningsavtal. Det spelar i rättidsprövningen inte heller någon roll att en ansökan om skattelättnader inte har skickats in för den tidigare tjänsten även om arbetet med viss regelbundenhet har utförts i Sverige.

Den materiella prövningen av om förutsättningarna för skattelättnader är uppfyllda sker enligt IL och aktualiseras inte när frågan om en ansökan har kommit in i rätt tid ska prövas.

Referenser

6 § lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Proposition 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner