Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2006-08-18

Dnr/målnr/löpnr: SRN FHB 2006-08-18, BÄRGNINGSFÖRSÄKRING, SKATTEPLIKT

En bilåterförsäljare som tar ut ersättning av en bilverkstad för s. k. bärgningsförsäkring tillhandahåller inte en tjänst vars omsättning undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML.

Redovisningsperioderna under tiden december 2005 – november 2008

Ett bolag som är svensk generalagent för ett utländskt bilmärke har ingått avtal med ett försäkringsbolag om s. k. bärgningsförsäkring för de bilar som bolaget har sålt och som därefter har genomgått föreskriven service på en auktoriserad märkesverkstad. Bärgningsförsäkringen innebär att försäkringsbolaget står kostnaden för bärgning av bilen till närmaste märkesverkstad om bilen råkar ut för driftstopp.

Bolaget erlägger försäkringspremie till försäkringsbolaget. Premiens storlek beräknas utifrån antalet servicetillfällen under en viss tidsperiod. Bolaget tar i sin tur ut ersättning avseende bärgningsförsäkringen från respektive märkesverkstad. Märkesverkstaden tar betalt av bilägaren för den service som verkstaden utför men man tar inte ut någon separat ersättning avseende bärgningsförsäkringen.

Bolaget vill veta om mervärdesskatt ska utgå på det belopp som man tar ut av märkesverkstäderna eller om beloppet utgör ersättning för en från skatteplikt undantagen försäkringstjänst.

”Skatterättsnämnden beslutar följande.

FÖRHANDSBESKED

Undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, för omsättning av försäkringstjänster är inte tillämpligt avseende den av Bolaget tillhandahållna tjänsten.

MOTIVERING

Omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar är enligt 3 kap. 10 § ML undantagen från skatteplikt.

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 13 B a i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), enligt vilken försäkrings- och återförsäkrings transaktioner, däribland närstående tjänster som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter, är undantagna från skatteplikt.

Någon definition av begreppet försäkringstjänst respektive försäkringstransaktion finns inte vare sig i ML eller i sjätte mervärdesskattedirektivet. I domen i mål C-349/96 angående Card Protection Plan Ltd, REG 1999 s. I-973, gjorde EG-domstolen vissa uttalanden rörande innebörden av begreppet försäkringstransaktion. Domstolen anförde således att en försäkringstransaktion, enligt en allmän uppfattning, kännetecknas av att en försäkringsgivare åtar sig att, mot förskottsbetalning av en premie, tillhandahålla försäkringstagaren den prestation som parterna kom överens om när avtalet ingicks, för det fall försäkringsrisken skulle förverkligas (p. 17). Av denna definition av begreppet försäkringstransaktion framgår att det är av betydelse vem som är mottagare av tjänsten och att en försäkringstransaktion till sin natur innefattar ett avtalsförhållande mellan den som tillhandahåller försäkringstjänsten och den person, nämligen den försäkrade, vars risk täcks av försäkringen (p. 41 i EG-domstolens dom i mål C-240/99 angående Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), REG 2001 s. I-1951).

Med hänsyn till att det är försäkringsbolaget som är försäkringsgivare och Bolaget som är försäkringstagare avseende den aktuella försäkringen kan Bolaget i enlighet med vad som anförts i det föregående inte anses tillhandahålla en försäkring till de aktuella bilverkstäderna. Inte heller föreligger en återförsäkringstransaktion.

Fråga uppkommer då om Bolaget kan anses förmedla av försäkringsbolaget tillhandahållna försäkringar.

Regeringsrätten har i ett beslut, RÅ 2005 ref. 80, funnit att vissa slutsatser rörande det nu aktuella undantaget kan dras av EG-domstolens domar i målen C-8/01 rörande Taksatorringen, REG 2003 s. I-13711, och C-472/03 Arthur Andersen, REG 2005 s. I-1719. För att det skall vara fråga om närstående tjänster skall sålunda den som utför tjänsten stå i kontakt med både försäkringsgivaren och försäkringstagaren och han skall dessutom besitta sakkunskap på området.

Mot bakgrund av vad som uttalats i ovanstående beslut finner nämnden att Bolagets verksamhet inte heller kan anses utgöra försäkringsförmedling. Undantaget från skatteplikt avseende försäkringstjänster är således inte tillämpligt på den med ansökan avsedda tjänsten.

Den gjorda bedömningen får anses vara i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet.”

Kommentar: Förhandsbeskedet, som inte har överklagats, överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.