Områden: Inkomstskatt

Skatteverkets rättsfallsprotokoll 29/04 (utdrag)

Kammarrättens i Stockholm dom den 7 oktober 2004, mål nr 5031-02

Pensionsavdrag

Ett bolag, som tillsammans med sitt moderbolag ingått ett avtal om solidariskt betalningsansvar för förpliktelser gentemot en arbetstagare, har inte fått avdrag för pensionskostnader då avtal om pensionsutfästelse enbart ingåtts mellan arbetstagaren och moderbolaget.

Inkomstbeskattning – näring

Inkomsttaxeringen 1999

Ett moderföretag lämnar en pensionsutfästelse till sin VD och bokför en avdragsgill pensionskostnad på konto Avsatt till pensioner om 403 000 kronor. Genom ett tilläggsavtal daterat den 1 januari 1997 har dotterbolaget åtagit sig ett solidariskt ansvar för förpliktelserna som arbetsgivaren ingått gentemot VD:n. Dotterbolaget bokför – efter en kostnadsfördelning enligt god redovisningssed mellan moder- och dotterföretag - sin andel av pensionskostnaderna för VD:n genom det ingångna avtalet och yrkar avdrag för 241 800 kronor såsom för personalkostnad. Bolaget anför att i konsekvens härmed skall den aktuella pensionsutfästelsens lämnade och avsättning i moderföretaget och den därvid gjorda kostnadsfördelningen mellan moderföretaget och dotterbolaget även skattemässigt behandlas som en pensionsutfästelse som givits av bolaget samt överlåtits på moderföretaget.

Skattemyndigheten har vägrat dotterbolaget avdrag med motivering, att enligt 24 § KL skall inkomst av näringsverksamhet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder i den mån det inte finns särskilda bestämmelser i KL. Enligt punkt 20 b av anvisningarna till 23 § KL får den arbetsgivare som har lämnat pensionsutfästelse för pension till anställda och tryggat denna på sätt som i lagrummet angivits avdrag för kostnaden. Så har inte skett i bolaget, varför avdrag inte kan medges. En överflyttning av ett pensionsansvar förutsätter enligt bestämmelsen i punkt 20 f av anvisningarna till 23 § KL dels att en pensionsutfästelse har lämnats till VD:n., dels att pensionsansvaret har överflyttats till annan arbetsgivare, dels att VD:n godkänt överflyttningen. Så är inte fallet. Att bolaget må ha bokfört transaktionen i enlighet med god redovisningssed saknar därmed betydelse.

Länsrätten

I 24 § första stycket KL anges att inkomst av näringsverksamhet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder i den mån dessa inte strider mot bestämmelserna i KL. Avdrag för pensionskostnader är särskilt reglerat i punkterna b - e av anvisningarna till 23 § KL. I punkt 20 b av anvisningarna till 23 § KL anges att arbetsgivarens kostnader för att trygga utfästelser om pension till en arbetstagare på visst sätt skall dras av. I förevarande fall har moderföretaget gjort utfästelse om pension till den person som är VD i såväl moderföretaget som i dotterbolaget, sam tryggat utfästelsen genom avsättning i balansräkningen. Därefter har en kostnadsfördelning skett mellan moderföretaget och dotterbolaget. Dotterbolaget har således varken gjort pensionsutfästelse eller tryggande vad gäller den aktuella pensionen. Avdrag kan därför inte medges enligt punkt 20 b av anvisningarna till 23 § KL. I punkt 20 f av anvisningarna till 23 § KL anges att avdrag får göras för ersättning som lämnas till den som tar över ansvaret för pensionsutfästelser. I förevarande fall har dotterbolaget aldrig gjort någon pensionsutfästelse, utan det är moderföretaget som från början haft ansvaret för utfästelsen. Någon överlåtelse av ansvaret kan således inte anses ha skett, varför punkt 20 f av anvisningarna till 23 § KL inte är tillämplig. Överklagandet skall därför avslås.

Överklagande

Dotterbolaget fullföljer sin talan i sak med samma motivering som i LR och yrkar i andra hand, för det fall Kammarrätten finner att bolaget inte har gjort någon pensionsutfästelse, att kostnaden, med hänvisning till rättsfallet RÅ 1974 ref 16, skall utgöra en personalkostnad för vilken avdrag skall medges enligt 20 § KL.

Skattemyndigheten bestrider bifall till överklagandet och uppfattar bolagets resonemang som en efterhandskonstruktion.

Kammarrätten

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsrättens dom. Härutöver anges i 20 § kommunalskattelagen (1928:370) ( KL) bl.a. följande. Vid beräkning av inkomsten från särskild förvärvskälla skall alla omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibehållande avräknas från samtliga intäkter i pengar eller pengars värde (bruttointäkt) som har influtit i förvärvskällan under beskattningsåret.

Kammarrätten delar länsrättens bedömning att bolaget inte kan anses ha gjort en pensionsutfästelse för vilken ifrågavarande kostnad medför rätt till avdrag för bolaget. Bolaget har inte heller visat att den ersättning som erlagts till moderföretaget är en avdragsgill driftskostnad enligt 20 § KL. Förutsättningar att medge bolaget avdrag för ifrågavarande kostnad saknas därför.

Kammarrätten avslår överklagandet.

Kommentar:Domstolarna har utgått ifrån att bestämmelserna om avdragsrätt för tryggande av pensionskostnader är särreglerade i 23 § KL (nuvarande 28 kap. IL), varför bokföringsmässiga grunder (god redovisningssed) enligt 24 § KL (nuvarande 14 kap. 2 § IL) inte är tillämpliga.

Varken KR eller LR anser, att ett solidariskt betalningsansvar för en pensionsutfästelse innebär att en pensionsutfästelse har lämnats.