Områden: Mervärdesskatt

Skatterättsnämnden, 2007-04-25, mervärdesskatt

Vad bolaget erhåller från en kommun utgör inte ersättning för någon tjänst som bolaget tillhandahåller kommunen. Bolagets rätt till avdrag påverkas inte.

Redovisningsperiod oktober 2006 — september 2009 Ett bolag ingår avtal med en kommun om på vilket sätt bredbandsutbyggnaden ska ske i kommunen. Bolaget har ställt följande frågor avseende den ersättning som erhålls från kommunen.

 1. Ska bolagets fakturering mot en kommun för ovan beskrivna tillhandahållande på villkor som motsvarar det avtal som bifogats, anses utgöra omsättning i mervärdesskattehänseende?

 2. Blir svaret på fråga 1 det samma även i det fall då kommunen inte har erhållit något bidrag för sin beställning?

 3. För det fall fråga 1 besvaras nekande, kommer då bolagets avdragsrätt för ingående mervärdesskatt påverkas av detta?

 

"FÖRHANDSBESKED

 Frågorna 1 och 2

 Vad bolaget enligt förutsättningarna för frågorna 1 och 2 erhåller från en kommun utgör inte ersättning för någon tjänst som bolaget tillhandahåller kommunen.

 Fråga 3

 Bolagets rätt till avdrag påverkas inte av svaret på fråga 1.

 MOTIVERING

 Frågorna 1 och 2

 Inom ramen för det s.k. nationella IT-infrastrukturprogrammet infördes möjligheter för landets kommuner att ansöka om statligt stöd för att anordna abonnentanslutningar med hög överföringskapacitet i glest bebyggda områden. En förutsättning för att stöd skall kunna lämnas är att aktuell kommun har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 § förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram. Stöd kan såvitt nu är i fråga lämnas enligt förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät och enligt förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. Beslut om stöd enligt nämnda förordningar fattas av länsstyrelsen som också utövar tillsyn över att beviljat stöd utnyttjas för avsett ändamål. Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar återkräva stödet eller en del av det. Kommunen skall svara för att minst fem procent av det stödberättigade underlaget medfinansieras."

Bolaget uppgav sig fungera som en grossist avseende teletjänster genom upplåtelse av nätkapacitet för bredbandstjänster till olika operatörer som i sin tur ingick avtal med slutkunderna.

Enligt det ingivna Ramavtalet, som uppgavs vara representativt för avtal i bolagets verksamhet, avsåg en kommun att låta anlägga ortssammanbindande IT-nät och lokala telenät i enlighet med kommunens ITinfrastrukturprogram. Bolaget åtog sig enligt avtalet att etablera och upplåta öppna ortssammanbindande IT-nät. Ett villkor för avtalets giltighet var att länsstyrelsen fattade beslut om att bevilja ansökningar om stöd för anläggning av aktuella nät.

 Fråga i ärendet är först huruvida det som en kommun lämnar som stöd enligt frågorna 1 och 2 skall anses som en ersättning för en tjänst som bolaget tillhandahåller kommunen.

 Nämnden gjorde följande bedömning.

 "Omsättning av tjänst föreligger då tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon (2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML). Omsättningskravet är ett villkor enligt bestämmelserna för skyldigheten att betala skatt och medför att från beskattning utesluts sådana intäkter som visserligen har samband med en skattepliktig verksamhet men som inte kan sägas erhållna till följd av försäljningar av varor eller tjänster.

 Bolagets åtagande enligt det ingivna avtalet innebär bl.a. att bolaget på ett neutralt sätt kan upplåta nätkapacitet till olika operatörer som i sin tur kan tillhandahålla olika slags bredbandstjänster till företag och enskilda i kommunen. Vad bolaget enligt avtalet erhåller från kommunen har enligt nämndens mening inte sin grund i att bolaget tillhandahåller kommunen i dess egenskap av rättssubjekt tjänster utan betalningarna görs för att skapa förutsättningar för att bolaget och andra operatörer skall kunna tillhandahålla sina tjänster. Att kommunen har ett intresse av och tar ett större eller mindre ekonomiskt ansvar för att enskilda och företag erbjuds möjlighet att förvärva bredbandstjänster innebär därför inte att kommunen därigenom för egen del förvärvar någon tjänst. Med detta synsätt utgör inte vad kommunen utger ett vederlag för en av kommunen förvärvad tjänst och någon omsättning föreligger därmed inte i mervärdesskattehänseende vare sig enligt förutsättningarna för fråga 1 eller fråga 2.

 Fråga 3

 Med hänsyn till svaret på fråga 1 uppkommer frågan om bedömningen påverkar bolagets rätt till avdrag.

 Enligt 8 kap. 3 § första stycket ML får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv i verksamheten.

 Bestämmelserna om rätt till avdrag för ingående skatt finns numera i artikel 168 i rådets direktiv 2006/112/EG. Motsvarande bestämmelser fanns före 2007-01-01 i artikel 17 i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Av artikel168 aframgår bl.a. att en beskattningsbar person har rätt till avdrag för den ingående skatt som avser varor och tjänster som tillhandahållits honom, i den mån varorna och tjänsterna används för beskattade transaktioner.

 Av handlingarna framgår inte annat än att bolagets nu aktuella verksamhet i sin helhet utgörs av skattepliktiga omsättningar som medför skattskyldighet till mervärdesskatt. Ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten är därför i enlighet med den återgivna huvudregeln, oavsett svaret på fråga 1, avdragsgill."

 Kommentar:Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.