Områden: Mervärdesskatt

SRN:s förhandsbesked den 17 april 2002

Ärendet behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 7 maj 2002.

Mervärdesskatt, redovisningsperioder under tiden den 1 oktober 2002 – 20 september 2004

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked uttalat att en intressesammanslutnings (organisationen) överföring av medel - särskilt avsatta för information, utbildning och rådgivning av medlemmar (informationsverksamheten) - till anslutet medlemsförbund (förbund A) inte utgör ersättning för några av förbundet A till organisationen tillhandahållna tjänster.

Omständigheterna var i huvudsak följande.

Såväl organisationen som dess medlemsförbund är ideella föreningar. I avtal med annan intressesammanslutning har organisationen överenskommit om viss informationsverksamhet. Enligt avtalet äger parterna disponera vissa intäkter från ett antal försäkringsgivare vilka intäkter används för organisationens informationsverksamhet. Denna verksamhet syftar till att öka förbundstjänstemännens intresse och kunskap om lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar. Organisationens styrelse avser nu att förnya informationsverksamheten - med en ny rollfördelning mellan organisationen och medlemsförbunden - så att förbunden tar ett större ansvar för genomförandet av informationsverksamheten gentemot förbundstjänstemännen. Fråga uppkom därvid om de medel som överförs från organisationen till ett av medlemsförbunden (förbundet A), för att detta förbund i egen regi skall utföra viss informationsverksamhet och utbildning, ska anses utgöra skattepliktig omsättning eller ej.

SRN:s MOTIVERING Enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, förstås med omsättning av tjänst bl.a. att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon. En nödvändig förutsättning för att en omsättning skall föreligga är att ett avtal om köp eller byte har ingåtts (prop. 1993/94:99 s. 134 f.). Det i handlingarna beskrivna förfarandet utgör närmast en omfördelning av ansvaret för ifrågavarande informationsverksamhet för förbundens, däribland förbund A:s medlemmar. De av organisationen till förbund A tillskjutna medlen utgör därmed inte ersättning för tjänster som har sin grund i ett avtalsförhållande mellan organisationen och förbund A. Någon omsättning av tjänst föreligger därmed inte (jfr RÅ 2001 ref. 34 II).

Kommentar: Förhandsbeskedet överensstämmer med RSV:s inställning. Verket avser inte att överklaga beskedet.