Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2006-11-13

Dnr/målnr/löpnr: SRN FHB 2006-11-14, ANDELAR I IRLÄNDSK FOND, TRUST

En person som innehar andelar i irländsk fond, en trust,  beskattas för utdelning på och kapitalvinst vid avyttring av andelar i fonden. 

Taxeringsåren 2007-2010 

FÖRHANDSBESKED

K skall inte inkomstbeskattas på grund av innehav av andelar i fonden på annat sätt än att han skall ta upp utdelning på och kapitalvinst vid avyttring av andelar i fonden. En avyttring av andelar skall behandlas som en avyttring av sådana delägarrätter som avses i 48 kap. 2 § IL.

BAKGRUND

K avser att köpa andelar i fonden, som är hemmahörande på Irland. Fonden skall investera i svenska hyresfastigheter via helägda svenska aktiebolag eller svenska kommanditbolag.

Fonden är en s.k. open ended unit trust. Den har inte någon egen juridisk rättshandlingsförmåga. Den företräds av en trustee, en irländsk bank, som är legal (formell) ägare till fondens investeringar. Det är emellertid fondandelsägarna som har den ekonomiska rätten till fondens förmögenhet. Fonden kommer varken att betala inkomstskatt, kapitalskatt eller någon annan skatt i Irland. K, ej hemmahörande i Irland träffas ej heller av någon beskattning där på grund av innehav av fondandelar.

Trusteen har uppdragit åt fondens irländska managementbolag att sköta investeringsverksamheten. Svenska fondbolaget, som är moderbolag till managementbolaget, marknadsför andelarna i fonden.

The Irish Financial Services Regulatory Authority har godkänt fonden som en limited liquidity unit trust scheme som regleras av bestämmelserna i the Unit Trusts Act, 1990.

Den svenska finansinspektionen har givit det svenska fondbolaget tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i form av förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverka vid transaktioner avseende sådana instrument och i form av förvaltning av någon annans finansiella instrument. Inspektionen har vidare givit bolaget tillstånd bl.a. att agera som "promoter" för fonden.

K frågar hur han skall inkomstbeskattas för innehavet av andelar i fonden.

MOTIVERING

I RÅ 2003 not. 67 och 160 har Regeringsrätten funnit att andelsägare i vissa utländska fastighetsfonder inte direkt skulle beskattas för fondernas inkomster. Fondbolagen, de legala (formella) ägarna till fondernas investeringar, förklarades vara skattskyldiga för avkastning på tillgångar hänförliga till fonderna. Den nu ifrågavarande fonden företer sådana likheter med fonderna i rättsfallen att den bör behandlas på motsvarande sätt. Det innebär att trusteen är skattskyldig för innehavet av till fonden hänförliga tillgångar i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 11 § IL och att sökanden, på motsvarande sätt som en andelsägare i en svensk investeringsfond, skall beskattas i enlighet med vad som anges i förhandsbeskedet.

Kommentar:

Överklagas inte.