Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-2427940

Kammarrätten i Jönköpings dom 2023-03-28, mål nr 3116-21

Sammanfattning

Kammarrätten har prövat en fråga om avdrag för ingående skatt vid köp av aktier i ett fall då bolaget inte tillhandahållit skattepliktiga tjänster mot betalning till det förvärvade dotterbolaget. Kammarrätten har ansett att det förhållandet att bolaget bara tagit en aktiv del i förvaltningen av dotterdotterbolaget men inte av dotterbolaget inte har någon avgörande betydelse när det gäller att bedöma avdragsrätten för den ingående skatten hänförlig till köpet. Kammarrätten ansåg därför att bolaget hade rätt till avdrag för all ingående skatt.

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning och har därför överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Referat

Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt i samband med förvärv av dotterbolagsaktier när bolaget endast har en passiv verksamhet och inte deltar i förvaltningen av det dotterbolag som förvärvas utan istället tillhandahåller tjänster mot ersättning till dotterdotterbolaget (d.v.s. det förvärvade bolagets dotterbolag).

Kammarrätten har ansett att det förhållandet att bolaget tagit en aktiv del i förvaltningen av dotterdotterbolaget och inte av dotterbolaget inte har någon avgörande betydelse när det gäller att bedöma avdragsrätten för den ingående skatten hänförlig till köpet. Kammarrätten har därför ansett att bolaget har rätt till avdrag för all ingående skatt.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte kammarrättens uppfattning.

Av EU-domstolens praxis framgår att enbart ett förvärv eller innehav av andelar i andra bolag inte är en ekonomisk verksamhet. Ett sådant rent egendomsinnehav anses inte ligga inom mervärdesskattesystemets tillämpningsområde. Det innebär att innehavet av andelar får anses utgöra en s.k. icke-ekonomisk verksamhet. Ett holdingbolag som däremot deltar i förvaltningen av det eller de bolag som det äger andelar i anses bedriva en ekonomisk verksamhet. Ett holdingbolag anses delta i förvaltningen om det utför skattepliktiga tjänster åt de ägda bolagen och tar betalt för dessa tjänster (se bl.a. C-108/14, Larentia + Minerva, punkterna 18-21).

Det har ingen betydelse för bedömningen om holdingbolaget även bedriver en ekonomisk verksamhet vid sidan av innehavet av andelarna och anses som en beskattningsbar person för denna verksamhet (C-28/16, MVM, punkt 38).

Avdragsrätt för ingående skatt i samband med ett aktieförvärv saknas om holdingbolaget inte deltar i förvaltningen av det förvärvade dotterbolaget.

EU-domstolens praxis tar således sin utgångspunkt i själva ägandet av ett dotterbolag. Enbart ett egendomsinnehav anses utgör inte en ekonomisk verksamhet, eftersom en eventuell utdelning är resultatet av själva ägandet av tillgången. Enligt Skatteverkets bedömning måste det härvid vara avgörande om bolaget tillhandahåller tjänster till det närmast underliggande bolaget, d.v.s. till dotterbolaget. EU-domstolen tydliggör även detta i ett flertal domar då det framhävs att ett holdingbolag ska delta i förvaltningen ”av de bolag i vilka det har förvärvat andelar” (C-108/14, Larentia + Minerva, punkt 21) samt tillhandahålla ”målbolaget” mervärdesskattepliktiga förvaltningstjänster, dvs, det förvärvade bolaget (C-249/17, Ryanair, punkt 30).

Inom mervärdesskattesystemet är det en grundläggande princip att någon koncernsyn inte tillämpas. Det innebär att varje bolag i en koncern bedöms separat avseende skattskyldighet och avdragsrätt. Att tillhandahålla tjänster till ett annat bolag som ligger längre ned i strukturen kan inte anses innebära att det finns ett sådant deltagande i förvaltningen som innebär att avdragsrätt finns för kostnader hänförlig till inköp av aktier i ett dotterbolag. En sådan verksamhet kan inte anses som att ”delta i förvaltningen” utan måste betraktas som vilken ekonomisk verksamhet som helst, d.v.s. oavsett om köparen finns inom eller utom koncernen.

Eftersom bolaget inte tillhandahållit några skattepliktiga tjänster mot ersättning till dotterbolaget kan de inte anses ha deltagit i förvaltningen av detta bolag. Enligt Skatteverkets uppfattning bedriver bolaget därför en icke-ekonomisk verksamhet gentemot dotterbolaget. Det förhållandet att bolaget fakturerar tjänster till ett annat bolag i koncernen (ett dotterdotterbolag) saknar betydelse eftersom bolaget, vid sidan om en sådan skattepliktig verksamhet, bedriver en passiv holdingbolagsverksamhet, dvs. en icke-ekonomisk verksamhet. Enligt Skatteverkets uppfattning har bolaget inte rätt till avdrag för ingående skatt på kostnaderna i samband med förvärvet av dotterbolaget.

Mot bakgrund av ovanstående har Skatteverket överklagat kammarrättens dom till HFD.

Referenser

8 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200, ML)

C-108/14, Larentia + Minerva

C-28/16, MVM

C-249/17, Ryanair