Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 8-2431402

Högsta förvaltningsdomstolen, den 22 maj 2023, mål nr 7022-22.

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen klargör att en person som inte anses ha skilt sig från trustegendomen i en trust i sådan utsträckning som krävs för att trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse alltjämt ska ses som ägare till egendomen samt att en överföring av tillgångarna i trusten till en förmånstagare utgör en förmögenhetsöverföring från egendomens ägare till förmånstagaren även om överföringen sker via en trust och med hjälp av trustförvaltaren.

Referat

Ett förvärv genom gåva är skattefritt. Om förvärvet har sitt ursprung i en arbetsprestation ska dock inkomstbeskattning ske om inte syftet varit ett annat än att belöna den anställde för prestationen (remuneratorisk gåva).

AA har för avsikt att begära att förvaltaren av X Trust överför samtliga tillgångar i trusten till honom. I en ansökan om förhandsbesked ville AA veta om en sådan överföring från trusten ska behandlas som en skattefri gåva från systern.

AA är en av trusten X Trusts förmånstagare. Av HFD 2021 not. 55 framgår att X trust inte motsvarar en svensk familjestiftelse. X Trust bildades i Jersey 2017 av AA:s syster. Systern ägde då två tredjedelar av familjeföretaget X AB genom bl.a. X Holding AB (Holding). Av rättviseskäl och för att säkerställa att X AB skulle kunna bli kvar i familjens ägo avsåg hon att överlåta en tredjedel av aktierna i det bolaget till AA. Han var då bosatt i Storbritannien. För att undvika gåvoskatt överlät hon därför samtliga aktier i Holding till X Trust med syftet att aktierna i Holding senare skulle överföras från trusten till AA.

X Trust har en fordran på Holding som uppgår till ca 104 miljoner kr. Fordran uppkom 2017 och avser ett lån till Holding för att finansiera förvärv av ytterligare aktier i X AB. Lånet till Holding finansierades genom att trusten tog upp lån hos Y Trust och Z Trust. De sistnämnda trusterna är bildade av AA och han är även förmånstagare. Inte heller Y trust och Z trust motsvarar svenska familjestiftelser (HFD 2021 not. 56 samt Högsta förvaltningsdomstolens dom den 13 december 2021 i mål nr 4006-21).

Holding äger nu 51 procent av aktierna i X AB som i sin tur äger aktier motsvarande 60 procent av kapitalet och 75 procent av rösterna i R AB. AA är styrelseordförande i X AB och vice ordförande i R AB. Han har fått marknadsmässig ersättning för det arbete han tidigare har utfört för de båda bolagen och kommer att få marknadsmässig ersättning för framtida arbete.

Högsta förvaltningsdomstolens konstaterar att det av HFD 2021 not. 55 framgår att AA:s syster inte kan anses ha skilt sig från trustegendomen i X Trust i sådan utsträckning som krävs för att trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse samt att det innebär att systern alltjämt ska ses som ägare till egendomen (HFD 2018 ref. 11). En överföring av tillgångarna i trusten till AA är således en förmögenhetsöverföring från systern till honom.

För att det ska vara fråga om en gåva krävs att den är benefik, dvs. utan krav på motprestation. Mot bakgrund av uppgifterna i målet om syftet med överlåtelsen, dvs. att behålla företaget inom familjen, gåvans värde samt uppgifterna om den ersättning AA har fått för utfört arbete i bolagen anser Högsta förvaltningsdomstolen att överföringen har ett annat syfte än att belöna AA för hans arbetsprestationer i X AB och R AB. En överföring av tillgångar från X Trust till AA ska således behandlas som en skattefri gåva från hans syster till den del de överförda tillgångarnas värde inte motsvaras av en för systern minskad skuld till Y Trust och Z Trust.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Skatteverkets kommentar

Avgörandet är i överensstämmelse med Skatteverkets yrkande i målet.

Högsta förvaltningsdomstolen klargör att en person som inte anses ha skilt sig från trustegendomen i en trust i sådan utsträckning som krävs för att trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse alltjämt ska ses som ägare till egendomen samt att en överföring av tillgångarna i trusten till en förmånstagare utgör en förmögenhetsöverföring från egendomens ägare till förmånstagaren även om överföringen sker via en trust och med hjälp av trustförvaltaren.

Skatteverket har kommenterat HFD 2021 not. 55 i rättsfallskommentar 8-1770612.

Referenser

HFD 2021 not. 55 och HFD 2018 ref. 11.