Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2006:11

Beslutade den 22 augusti 2006.

Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap. 6 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande allmänna råd om

dels nedskrivningsfaktorer i Nö-tabellen på sätt som framgår av bilaga 1,

dels nedskrivningsfaktorer i Nvi-tabellen på sätt som framgår av bilaga 2,

dels nedskrivningsfaktorer i KN-tabell på sätt framgår av bilaga 3,

dels omräkningsfaktorer i IO-tabell på sätt framgår av bilaga 4,

dels grunderna för taxeringen och värdesättningen av elproduktionsenheter.

 

1 Vattenkraftverk

1.1 Riktvärdeangivelse

Enligt 15 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen  (1979:1152), FTL, skall i en riktvärdeangivelse enligt 7 kap. 3 § FTL anges värden  per kilowattimme för ett normkraftverk.

Allmänna råd:

Värde av byggnader och mark tillhörande ett normkraftverk bör bestämmas till 2,80 kr/kWh.

Värde av mark tillhörande ett normkraftverk bör bestämmas till 1,00 kr/kWh.

 

1.2 Värdefaktorer

1.2.1 Utnyttjandetid

Enligt 15 kap. 4 § FTL ger utnyttjandetiden uttryck för möjligheten att anpassa elproduktionen till tidsperioder med hög efterfrågan. Utnyttjandetiden bestäms som kvoten mellan normalårsproduktionen och den installerade effekten i kilowatt. Denna bestäms enligt 1 kap. 30 § första stycket  fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199), FTF, till den maximala bruttoeffekt som kan utvinnas vid kontinuerlig drift utan att skadlig överbelastning uppstår. Enligt 1 kap. 30 § andra stycket FTF skall den maximala bruttoeffekten reduceras vid bestämmande av den installerade effekten, om den maximala bruttoeffekten inte kan tas ut under november-mars till följd av att fallhöjden begränsas på grund av att den ingår i ett årsregleringsmagasin.

Allmänna råd:

Reducering av den installerade effekten på grund av begränsad fallhöjd under november-mars sker genom en reduceringsfaktor som bör beräknas som kvoten mellan medelavsänkningen och bruttofallhöjden. Den installerade effekten erhålls genom att den maximala bruttoeffekten multipliceras med ett minus denna kvot.

 1.2.2 Ålder

Enligt 15 kap. 4 § FTL ger värdefaktorn ålder uttryck för kraftverkets sannolika återstående livslängd. Åldern anges genom det år då kraftverket togs i drift.

Allmänna råd:

Om- och tillbyggnader som ej medför ändrade vattenvägar bör inte medföra nytt idrifttagningsår. Då om- eller tillbyggnad, som medför ändrade vattenvägar skett, bör det ursprungliga idrifttagningsåret och idrifttagningsåret efter om- och tillbyggnaden sammanvägas. 

1.3 Andelskraft och ersättningskraft

1.3.1 Allmänt

Av 15 kap. FTL framgår att värdering av andels- och ersättningskraft sker antingen enligt andelsmetoden eller enligt energimetoden. Av lagrummet framgår vidare att andelsmetoden tillämpas då mottagaren av kraften betalar minst 50 procent av uttagskostnaderna och energimetoden då mottagaren av kraften betalar mindre än 50 procent av uttagskostnaderna.

Allmänna råd:

Rätt till andels- eller ersättningskraft bör både för levererande kraftverk och mottagande fastighet beaktas genom justering för säregna förhållanden.

1.3.2 Andelsmetoden

Enligt 1 kap. 33 b § första stycket  FTF skall andelens värde ökas med 10 procent, om andelsmetoden enligt33 a§ FTF skall användas och mottagande fastighet inte betalar en väsentlig del av den uttagskostnad som svarar mot andelen.

Allmänna råd:

Med en väsentlig del av uttagskostnaderna bör anses minst80 procent av dessa kostnader.

1.3.3 Energimetoden

Enligt 1 kap. 33 b § andra stycket FTF skall kraftleveransens storlek i kWh minskas med 10 procent om energimetoden skall användas enligt 1 kap.33 a§ och mottagande fastighet betalar mer än en begränsad del av den uttagskostnad som svarar mot rätten till andels- eller ersättningskraft.

Allmänna råd:

Med mer än en begränsad del av uttagskostnaden bör förstås högst 20 procent av denna kostnad.

1.4 Justering för säregna förhållanden

Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdes bestämmande och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, skall enligt 7 kap. 5 § FTL ett med ledning av riktvärden bestämt värde justeras. Detta benämns justering för säregna förhållanden.

Redovisning

Föreligger för taxeringsenhet sådant påtagligt säreget förhållande som anges i 7 kap. 5 § FTL skall detta enligt 1 kap. 5 § FTF redovisas genom justering av riktvärdet för en eller flera värderingsenheter.

Allmänna råd:

Justeringen bör redovisas på den värderingsenhet till vilken justeringsanledningen närmast kan härledas. I det fall justeringsanledningen hänförs till taxeringsenheten som helhet bör justeringen redovisas på den värdefullaste värderingsenheten.

 Eftersatt underhåll och/eller försummad förnyelse

Allmänna råd:

Om kraftverksbyggnads underhåll är väsentligen eftersatt och/eller erforderlig förnyelse av byggnadstillbehör (generator, turbiner, m.m.) är uppenbart försummad bör byggnadsvärdet justeras nedåt.

Elcertifikat

Av 1 kap.25 a§ FTF framgår att värdepåverkan av elcertifikat skall beaktas genom justering för säregna förhållanden.

Allmänna råd:

Vid beräkning av inverkan av elcertifikat på värdet av vattenkraftverk bör följande tabell tillämpas.

  

Kraftverkets idrifttagningsår

Justering för elcertifikat, kr/kWh

2005-2012

2,08

2004

1,98

Före 2004

0,94

  

2 Värmekraftverk

2.1 Taxeringsenheter

Till ett värmekraftverk hänförs enligt 15 kap. 1 § FTL kraftverksbyggnad och mark för elproduktion med kärnkraft, kraftvärme, kondenskraft, gasturbin och vindkraft.

Allmänna råd:

Lagerbyggnad, som till övervägande del används för värmekraftverk, bör anses ingå i samma taxeringsenhet som kraftverket även om den inte ligger i direkt anslutning till verket.

2.2 Riktvärdeangivelse

Enligt 15 kap. 11 §  FTL skall i en riktvärdeangivelse enligt 7 kap. 3 § FTL anges värden per kilowatt installerad effekt för var och en av de skilda klasserna av värdefaktorn typ av värmekraftverk som avses i 15 kap. 12 § FTL.

Allmänna råd:

För de olika klasserna av värmekraftverk bör värdena i kronor per kW installerad effekt bestämmas enligt följande.

  

Kärnkraftverk

7 400

Kraftvärmeverk

3 500

Vindkraftverk

6 400

Kondenskraftverk och gasturbiner

1 600

  

Värdet för kärnkraftverk bör avse samtliga aggregat. Riktvärdeangivelsen för kärnkraftverk beaktar dessutom  investeringar för förnyelse och säkerhet under den återstående utnyttjandetiden.

2.3 Justering för säregna förhållanden

Föreligger värdefaktorer som inte särskilt beaktats vid riktvärdes bestämmande och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, skall enligt 7 kap. 5 § första stycket FTL ett med ledning av riktvärden bestämt värde justeras. Detta benämns justering för säregna förhållanden.

Föreligger för taxeringsenhet sådant påtagligt säreget förhållande som anges i 7 kap. 5 § FTL skall detta enligt 1 kap. 5 § FTF redovisas genom justering av riktvärdet för en eller flera värderingsenheter. 

Justering för begränsat utnyttjande

Allmänna råd:

Om ett värmekraftverk inte varit i drift under de närmaste fem åren före taxeringsårets ingång och kostnaderna för iordningställandet uppgår till minst 2 000 000 kronor i 2005 års kostnadsnivå samt idrifttagningen bedöms ta mer än sex månader i anspråk, bör riktvärdet för kraftverksbyggnaden justeras till noll.

Om väsentligt längre avbrott i elproduktionen än normalt kan väntas till följd av pågående eller nära förestående reparations- eller ombyggnadsarbeten, bör detta föranleda en justering av riktvärdet för byggnaden.

Justering för avvikande drifttid för ett vindkraftverk

Allmänna råd:

Om ett vindkraftverk på grund av yttre förhållanden har en från medelförhållanden avvikande drifttid bör följande justeringsfaktorer  tillämpas.  Justeringen bör beräknas på summan av riktvärden för mark och byggnad och redovisas på byggnaden.  

Drifttid, fullasttimmar/år

Justeringsfaktor

< 1001

0,50

1001-1200

0,60

1201-1400

0,70

1401-1600

0,85

1601-1800

0,95

1801-2200

1,00

2201-2400

1,05

2401-2600

1,15

2601-2800

1,25

2801-3000

1,30

>3000

1,45

Drifttiden bör beräknas som kvoten mellan normalårsproduktionen i kWh och installerad effekt i kW.

Justering för elcertifikat för kraftvärmeverk

Av 1 kap. 34 c § FTF framgår att värde av elcertifikat inte skall beaktas då värdet per kW i riktvärdeangivelsen bestäms för kraftvärmeverk. Värdepåverkan av elcertifikat får därför för kraftvärmeverken beaktas genom justering för säregna förhållanden. Allmänna råd:

Vid beräkningen av inverkan av elcertifikat på värdet av kraftvärmeverk bör följande tabell tillämpas.

  

Kraftverkets idrifttagningsår

Justering för elcertifikat, kr/kWh

2005-2012

1,50

2004-1999

1,11

1998

1,02

1997

0,93

1996

0,84

1995

0,80

1994

0,63

1993

0,51

1992

0,39

1991

0,27

1990

0,14

Före 1990

0,00

  

Bilaga 1

 Nö-tabell  NEDSKRIVNINGSFAKTORER FÖR KRAFTVÄRMEVERK, KONDENSKRAFTVERK OCH GASTURBINER  

Idrifttagningsår

Nedskrivningsfaktor

Idrifttagningsår

Nedskrivningsfaktor

2005-2012

1,00

1985

0,44

2004

0,98

1984

0,40

2003

0,96

1983

0,35

2002

0,95

1982

0,30

2001

0,93

1981

0,25

2000

0,91

1980

0,23

1999

0,88

före 1980

0,20

1998

0,86

 

 

1997

0,84

 

 

1996

0,81

 

 

1995

0,79

 

 

1994

0,76

 

 

1993

0,73

 

 

1992

0,70

 

 

1991

0,67

 

 

1990

0,64

 

 

1989

0,60

 

 

1988

0,57

 

 

1987

0,53

 

 

1986

0,48

 

 

  

Bilaga 2

Nyi-tabell  NEDSKRIVNINGSFAKTORER FÖR VINDKRAFTVERK  

Idrifttagningsår

Nedskrivningsfaktor

2005-2012

1,00

2004

0,96

2003

0,84

2002

0,83

2001

0,81

2000

0,80

1999

0,77

1998

0,73

1997

0,68

1996

0,63

1995

0,58

1994

0,53

1993

0,46

1992

0,40

1991

0,33

1990

0,29

Före 1990

0,25

  

Bilaga 3

Bilaga Ange nr

KN-tabell                                                                                                              NEDSKRIVNINGSFAKTORER FÖR KÄRNKRAFTVERK  

Värdeår

Nedskrivningsfaktor

Värdeår

Nedskrivningsfaktor

2005-2012

1,00

1980

0,60

2004

0,99

1979

0,58

2003

0,98

1978

0,55

2002

0,97

1977

0,52

2001

0,96

1976

0,48

2000

0,95

1975

0,45

1999

0,94

1974

0,41

1998

0,93

1973

0,38

1997

0,92

1972

0,34

1996

0,91

1971

0,30

1995

0,90

1970

0,25

1994

0,88

1969

0,21

1993

0,87

1968

0,16

1992

0,85

1967

0,11

1991

0,84

1966

0,06

1990

0,82

1965

0,00

1989

0,80

1964

0,00

1988

0,79

1963

0,00

1987

0,77

1962

0,00

1986

0,75

1961

0,00

1985

0,73

1960

0,00

1984

0,70

1959

0,00

1983

0,68

1958-

0,00

1982

0,66

 

 

1981

0,63

 

 

  

Bilaga 4

Bilaga Ange nr

IO-tabell Omräkningsfaktorer för industribyggnader och kärnkraftverk(för omräkning av faktiska byggkostnader till 2005 års nivå)  

Byggnadsår

Omräkningsfaktor

Byggnadsår

Omräkningsfaktor

- 1929

46,0

1985

1,97

1930 - 39

40,0

1986

1,89

1940 - 44

27,5

1987

1,81

1945 - 49

25,0

1988

1,69

1950 - 54

17,9

1989

1,51

1955 - 57

15,7

1990

1,39

1958 - 60

14,7

1991

1,38

1961 - 62

14,1

1992

1,37

1963 - 64

12,4

1993

1,37

1965

11,6

1994

1,37

1966

11,1

1995

1,34

1967

10,9

1996

1,31

1968

10,6

1997

1,27

1969

10,0

1998

1,25

1970

9,1

1999

1,24

1971

8,6

2000

1,20

1972

8,1

2001

1,15

1973

7,1

2002

1,12

1974

6,2

2003

1,08

1975

5,5

2004

1,03

1976

4,6

2005

1,00

1977

4,1

2006

0,97

1978

3,7

2007

 

1979

3,4

2008

 

1980

3,0

2009

 

1981

2,9

2010

 

1982

2,6

2011

 

1983

2,25

2012

 

1984

2,12

 

 

____________  

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering år 2007 och därefter vid fastighetstaxering till och med 2012.