Områden: Mervärdesskatt (Mervärdesskattens tillämpningsområde)

Datum: 2024-02-23

Dnr: 8-2792799

Ställningstagandet ”Biblioteksersättning; omsättning eller bidrag” daterat den 23 april 2002, dnr 104-02/120, ska inte längre tillämpas.

Skatteverket har i ställningstagandet klargjort att biblioteksersättning från Sveriges Författarfond är ett bidrag som är oberoende av motprestation och som inte anses utgöra ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

Det som ställningstagandet ger uttryck för framgår redan av EU-domstolens praxis t.ex. C-283/12 Serebryannay vek, punkten 37 och C-410/17 A Oy, punkten 31. Det som anges i ställningstagandet kan därför ses som ett förtydligande och framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.