Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-2798678

Högsta förvaltningsdomstolens domar 2024-02-20, mål nr 1536-23, 1537-23, 2868-23 och 4686-23

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har prövat frågan om samfällighetsföreningar som förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen ska anses tillhandahålla varor eller tjänster till medlemmarna.

HFD anser att de bidrag som uttaxeras medlemmarna i en samfällighetsförening inte avser en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.

Skatteverkets ställningstagande ”Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar, mervärdesskatt” daterat den 15 februari 2022, dnr 8-1462899, överensstämmer inte med HFD:s domar. Genom domarna är ställningstagandet överspelat och ska inte längre tillämpas. Information på Skatteverkets hemsida och rättsliga vägledning kommer att uppdateras.

Referat

En förutsättning för att mervärdesskatt ska tas ut vid försäljning av varor och tjänster är att säljaren är en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap. HFD har tidigare bedömt att en samfällighetsförening som enbart utför den uppgift för vilken samfällighetsföreningen har tillkommit inte kan anses bedriva ekonomisk verksamhet under förutsättning att de varor och tjänster som föreningen tillhandahållit har avsett medlemsfastigheternas egna behov (RÅ 83 1:26 och RÅ 1986 not. 675).

De uttaxeringar som medlemmarna i samfällighetsföreningarna betalar är för kostnader för gemensamhetsanläggningen och dessa baseras på de andelstal som fastställs för anläggningen vid en förrättning. Uttaxeringarna sker med stöd av 40 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Kostnaderna är fördelade efter andelstal enligt 15 § anläggningslagen (1973:1149).

Enligt HFD grundar sig uttaxeringarna inte på att anläggningen utnyttjas av någon enskild medlem, varför de bidrag som uttaxeras inte kan anses utgöra ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster från föreningen till medlemmarna.

HFD anser att de bidrag som uttaxeras medlemmarna i en samfällighetsförening inte avser en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.

Skatteverkets kommentar

Domarna från HFD innebär att samfällighetsföreningar som enbart utför den uppgift för vilken samfällighetsföreningen har tillkommit inte ska vara registrerade för mervärdesskatt under förutsättning att de varor och tjänster som föreningen tillhandahållit har avsett medlemsfastigheternas egna behov.

De samfällighetsföreningar som har tillhandahållit varor och tjänster mot ersättning till medlemmar eller utomstående, ska dock vara registrerade för mervärdesskatt.

Skatteverkets ställningstagande ”Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar, mervärdesskatt” daterat den 15 februari 2022, dnr 8-1462899, överensstämmer inte med HFD:s domar. Genom domarna är ställningstagandet överspelat och ska inte längre tillämpas. Information på Skatteverkets hemsida och rättsliga vägledning kommer att uppdateras.

Referenser

1 kap 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), GML

2 kap 1 § GML

3 kap. 1 § 1 och 3 (2023:200) ML

Artiklarna 2.1 a och 2.1 c i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

1, 4, 14 och 15 §§ anläggningslagen (1973:1149)

1, 4, 17, 18, 40 och 42 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

RÅ 83 1:26

RÅ 1986 not. 675

HFD 2015 ref. 54

C-449/19 WEG Tevestrasse