Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2024-04-16

Dnr: 8-2828610

1 Sammanfattning

En skattskyldig får i vissa fall räkna om bränslets volym vid skattskyldighetens inträde. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig får dock bränslets volym räknas om bara om det särskilt har avtalats mellan säljare och köpare (2 kap. 2 § första stycket lagen [1994:1776] om skatt på energi, LSE).

För en upplagshavare inträder skattskyldigheten bl.a. när bränsle som avses i 1 kap. 3 a § LSE, s.k. uppskovsbränsle, tas ut från ett skatteupplag utan att en flyttning enligt ett uppskovsförfarande påbörjas.

Skatteverket anser att det särskilda villkoret för volymomräkning inte är tillämpligt då uppskovsbränsle tas ut från ett skatteupplag utan att en flyttning enligt ett uppskovsförfarande påbörjas, för att levereras till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränsle. 

Bränslets volym när det lämnar skatteupplaget får alltså räknas om till volymen vid 15°C utan att detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen. Detta gäller under förutsättning att upplagshavaren visar att bränslet har en annan temperatur än 15°C när bränslet lämnar skatteupplaget.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Volymomräkning av bränsle enligt 2 kap. 2 § lagen om skatt på energi - villkor för omräkning är inte tillämpligt i vissa fall” den 22 februari 2018, dnr 202 87171-18/111. Skatteverket ändrar inte sin bedömning, utan ändringarna är av redaktionell karaktär och en anpassning till aktuell lagtext.

2 Frågeställning

Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får den skattskyldiga räkna om bränslets volym om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen. Fråga har uppkommit om detta villkor för att räkna om bränslets volym är tillämpligt när en upplagshavare tar ut s.k. uppskovsbränsle från ett skatteupplag utan att en flyttning enligt ett uppskovsförfarande påbörjas för att levereras till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränsle.

3 Gällande rätt m.m.

För bränslen som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 1–3 lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, eller enligt 2 kap. 1 a § LSE gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15°C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur får volymen räknas om till 15°C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen (2 kap. 2 § första stycket LSE).

Bland de bränslen som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 1–3 LSE finns bränslen som avses i 1 kap. 3 a § LSE, s.k. uppskovsbränslen. För sådana bränslen inträder skattskyldigheten enligt 5 kap. 3 § LSE för upplagshavare som är skattskyldig enligt 5 kap. 2 § LSE när

  1. bränsle tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 4 a kap. 2, 4 och 5 §§ LSE,
  2. bränsle tas emot på en direkt leveransplats,
  3. bränsle tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller
  4. godkännandet av skatteupplaget återkallas.

I förarbetena till tidigare gällande bestämmelser (5 kap. 1 § 1 LSE) om skattskyldighetens inträde för upplagshavare uttalades följande.

Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde är inte kopplade till några civilrättsliga begrepp såsom t.ex. begreppen leverans eller köpare. Det är i stället var bränslet fysiskt befinner sig som är avgörande för skattskyldighetens inträde (jfr prop. 2000/01:118 s. 67-68 och prop. 2009/10:40 s. 171).

I förarbetena till bestämmelserna i 5 kap. 3 § 1 LSE anges att dessa bestämmelser motsvarar tidigare 5 kap 1 § 1 LSE. Vissa redaktionella och språkliga ändringar har skett men någon ändring i sak är inte avsedd (jfr prop. 2021/22:61 s. 469).

4 Bedömning

För den som är skattskyldig i egenskap av godkänd upplagshavare inträder skattskyldigheten bl.a. när bränslet tas ut från ett skatteupplag utan att en flyttning enligt ett uppskovsförfarande påbörjas (5 kap. 3 § 1 LSE). Att bränsle levereras till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränsle saknar betydelse för skattskyldighetens inträde vid tillämpningen av 5 kap. 3 § 1 LSE. Det har inte heller betydelse vid tillämpningen av punkterna 2-4 i 5 kap. 3 § LSE. Skatteverket anser därför att det särskilda villkoret för volymomräkning i 2 kap. 2 § första stycket LSE inte är tillämpligt då uppskovsbränsle tas ut från ett skatteupplag utan att en flyttning enligt ett uppskovsförfarande påbörjas, för att levereras till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränsle.

Bränslets volym när det lämnar skatteupplaget får alltså räknas om till volymen vid 15°C utan att detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen. Detta gäller under förutsättning att upplagshavaren visar att bränslet har en annan temperatur än 15°C när bränslet lämnar skatteupplaget.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Volymomräkning av bränsle enligt 2 kap. 2 § lagen om skatt på energi - villkor för omräkning är inte tillämpligt i vissa fall” den 22 februari 2018, dnr 202 87171-18/111. Skatteverket ändrar inte sin bedömning, utan ändringarna är av redaktionell karaktär och en anpassning till aktuell lagtext.