Områden: Andra ämnesområden (Grön teknik, installation)

Datum: 2024-07-04

Dnr: 8-2971032

1 Sammanfattning

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet Skattereduktion för grön teknik - Installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el, dnr 8-2730035, 2024-01-25.

Skattereduktion kan medges för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batterier) om systemet är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el.

För att skattereduktion ska kunna medges för installation av batteri krävs att de installerade batterierna helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el.

Att batterierna till viss del utnyttjas till stödtjänster eller elprisarbitrage påverkar inte rätten till skattereduktion.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om skattereduktion för installation av batterier kan medges även om batterierna, förutom att lagra egenproducerad el, till viss del utnyttjas till stödtjänster eller elprisarbitrage.

3 Gällande rätt m.m.

Som installation av grön teknik räknas installation som är hänförlig till ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av, eller en bostadsrätt som innehas av, den som begär skattereduktion, 67 kap. 39 § 1 och 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Med installation av grön teknik avses installation av nätanslutet solcellssystem, installation av system för lagring av egenproducerad elenergi samt installation av laddningspunkt till elfordon, 67 kap. 38 § IL.

För installation av batterier gäller att de ska vara kopplade till en sådan anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Installationen av batteriet ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet, 67 kap. 38 § första stycket 2 a) och b) IL.

Skattereduktionen för grön teknik är en stödåtgärd för att stimulera installation av grön teknik, i form av solceller, utrustning för lagring av egenproducerad el samt laddpunkter för laddbara bilar. Stödet till solceller kan bidra till ökad produktion av förnybar el och minska beroendet av fossilbaserad elproduktion, prop. 2022/23:15, s. 11.

I prop. 2020/21:1 s. 291 anges att ett par av remissinstanserna anser att möjligheten till skattereduktion för installation av lagring av elenergi inte bör begränsas till egenproducerad el. Lagstiftaren har då uttryckt att en utvidgning av skattereduktionen utöver de installationer som respektive stöd avser inte ryms inom ramen för det aktuella lagstiftningsärendet, men att det finns anledning att framöver överväga om den nya skattereduktionen även ska omfatta annan grön teknik.

Skatterättsnämnden har i två beslut prövat frågan om skattereduktion för installation av grön teknik kan medges för batterier som förutom att användas till att lagra egenproducerad el även används för annan inkomstbringande verksamhet. Skatterättsnämnden har i båda besluten kommit fram till att förutsättningarna i 38 § är uppfyllda så snart ett batteri – som laddats med egenproducerad el – vid produktionsöverskott – till någon del utnyttjas för fastighetens elbehov vid produktionsunderskott. Detta gäller även om batteriet till viss del utnyttjas för en så kallad stödtjänst.

4 Bedömning

Av 67 kap. 38 § första stycket 2 IL framgår att en installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batterier) ska vara kopplad till en anläggning för egenproducerad el som är ansluten till elnätet. För att skattereduktion för installation av batterier ska kunna medges krävs att en anläggning för egenproduktion av förnybar el redan är installerad på fastigheten eller att installation av sådan anläggning sker i samband med installationen av batterierna, se även ställningstagandet Skattereduktion för installation av grön teknik - Installation av batterier, 2023-11-30, Dnr 8-2644647.

Av lagtexten framgår vidare att batterier som är kopplade till en anläggning för egenproduktion av förnybar el ska bidra till att lagra den egenproducerade elenergin för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och därmed öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används

Avsikten med skattereduktionen för grön teknik är att bidra till ökad produktion av förnybar el och minska beroendet av fossilbaserad elproduktion. Skattereduktionen ska stimulera hushållens installation av bland annat solceller och även möjliggöra för hushållen att lagra den egenproducerade elen för att kunna tillgodose det egna elbehovet vid ett annat tillfälle.

Om ett batteri installeras för att lagra egenproducerad el för senare användning för fastighetens elbehov har andelen förnybar energi som används inom fastigheten ökat jämfört om något batteri inte installerats. Eftersom lagstiftarens avsikt är att stimulera hushållens egenproduktion av förnybar el och även underlätta för hushållen att spara den egenproducerade elen för att tillgodose det egna elbehovet vid ett annat tillfälle är det Skatteverkets uppfattning att installation av batteri som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el ger rätt till skattereduktion även om batteriet till viss del utnyttjas för stödtjänster eller elprisarbitrage.