OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Den allmänna löneavgiften är en del av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna. Löneavgiften är dock ingen socialavgift utan en skatt som därför inte betalas av sådana begränsat skattskyldiga som i vissa fall ska betala de egentliga socialavgifterna.

Vad är allmän löneavgift och vem betalar den?

Till socialavgifterna som betalas antingen som arbetsgivaravgifter eller som egenavgifter räknas i dagligt tal även allmän löneavgift. Bestämmelserna om löneavgiften finns i en särskild lag, lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, i fortsättningen kallad löneavgiftslagen. Löneavgiften ska betalas av dem som ska betala arbetsgivaravgifter och egenavgifter på samma sätt och på samma underlag som gäller för socialavgifterna.

Det är viktigt att komma ihåg att den allmänna löneavgiften inte är en socialavgift. Den är i både rättslig och ekonomisk mening i stället en skatt (prop. 1994/95:122 s. 18). Eftersom avgiften är en skatt ska den bara betalas av dem som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Det betyder exempelvis att en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige, som avlönar anställda för arbete här i landet, ska betala arbetsgivaravgifter här men inte den del av arbetsgivaravgifterna som utgörs av den allmänna löneavgiften.

Den allmänna löneavgiften infördes 1995 och syftet var att finansiera Sveriges medlemskap i EU. Avgiften uppgick ursprungligen till 1,5 procent av underlaget. Under senare år har löneavgiften använts i allmänt budgetförstärkande syfte och uppgår för 2014 till 9,88 procent (3 § löneavgiftslagen).

Löneavgiften används också som ett slags regulator för att den totala arbetsgivaravgiften eller egenavgiften som ska betalas ska ligga kvar på samma nivå mellan åren. Det innebär att när en eller flera delavgifter i socialavgifterna sänks eller höjs ett år påverkar det den allmänna löneavgiften i samma mån. Som exempel sänktes sjukförsäkringsavgiften 2013 med 0,67 procent. På grund av det höjdes den allmänna löneavgiften med samma procenttal från 9,21 till 9,88 procent.

För den som betalar arbetsgivaravgifter

Den som ska betala arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. SAL ska också betala allmän löneavgift. Avgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter (1 § löneavgiftslagen). Någon särskild redovisning av den allmänna löneavgiften görs inte utan den ingår bara som en av alla delavgifter som en arbetsgivare i regel ska betala.

Lägre löneavgift på ersättningar till unga

Den som ger ut ersättning till den som vid årets ingång inte har fyllt 26 år betalar lägre arbetsgivaravgift (2 kap. 28 § SAL). Samma regel gäller även för den allmänna löneavgiften. Löneavgiften tas då ut med en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort (3 § löneavgiftslagen). Löneavgiften 2014 för unga blir då 2,47 procent.

Ingen löneavgift på ersättningar till dem som är äldre än 65 år

På ersättningar till den som vid årets ingång har fyllt 65 år ska allmän löneavgift inte betalas (1 § andra stycket löneavgiftslagen). Skälet till det är att den som ger ut ersättning till den som vid årets ingång fyllt 65 år bara ska betala ålderspensionsavgiften och inte de övriga delavgifter som ingår i arbetsgivaravgiften (2 kap. 27 § SAL).

Allmän löneavgift för den som betalar egenavgifter

Den som ska betala egenavgifter enligt 3 kap. SAL ska betala allmän löneavgift. Avgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter (2 § löneavgiftslagen). Inte heller här krävs någon särskild redovisning av underlaget för löneavgiften, utan den beräknas automatiskt för den som ska betala egenavgifter. Den som är begränsat skattskyldig men ändå ska betala egenavgifter på grund av att personen är socialförsäkrad i Sverige ska inte betala den allmänna löneavgiften.

Lägre löneavgift på inkomster för unga

På samma sätt som för socialavgifterna ska den allmänna löneavgiften för den som vid årets ingång inte har fyllt 26 tas ut med en fjärdedel av procentalet (3 § löneavgiftslagen). Beräkningen görs på samma sätt som när löneavgiften ingår i underlaget för arbetsgivaravgifter.

Ingen löneavgift för den som är över 65 år eller har pension

En person som bara ska betala ålderspensionsavgiften av egenavgifterna ska inte betala den allmänna löneavgiften (2 § andra stycket löneavgiftslagen). Det gäller för den som

  • vid årets ingång fyllt 65 år
  • inte fyllt 65 år men tagit ut hel ålderspension under hela året
  • har haft hel sjuk- eller aktivitetsersättning under någon del av året.

Dessa kategorier av avgiftsskyldiga betalar alltså egenavgift med 10,21 procent, ålderspensionsavgiften, och inga övriga delavgifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • proposition 1994/95:122 [1]