OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2014.

Här finns information om när en tryggandestiftelse ska upplösas genom likvidation och vad som händer med tillgångarna.

När ska en tryggandestiftelse likvideras?

En tryggandestiftelse ska träda i likvidation om något av följande inträffar:

  1. Stiftelsens medel har varit helt otillräckliga för sitt ändamål under avsevärd tid.
  2. Stiftelsens medel kan inte längre anses behövliga för sitt ändamål.
  3. Arbetsgivaren blir försatt i konkurs.
  4. Arbetsgivaren upphör med sin näringsverksamhet utan att stiftelsen överförs till annan enligt bestämmelserna i 24 § TrL (19 § TrL).

Punkt a) innebär att pensionsstiftelsen inte längre fyller någon funktion eftersom stiftelsens tillgångar är obetydliga i förhållande till de pensionsåtaganden som ska tryggas.

Punkt b) innebär den omvända situationen, d.v.s. att stiftelsens förmögenhet inte längre behövs för att trygga åtaganden för pensioner. Anledningen kan t.ex. vara att stiftelsen inte längre har några destinatärer. Om destinatärskretsen är alltför snäv kan stiftelsen begära ändring av stiftelseurkunden hos tillsynsmyndigheten. Läs mer om att ändra stadgarna eller byta arbetsgivarföretag.

Styrelsen ombesörjer likvidationen

Likvidationen ombesörjs av stiftelsens styrelse (19–20 §§ TrL).

Tillgångar i en pensionsstiftelse

Vid likvidation av en pensionsstiftelse ska styrelsen först avsätta tillgångar för att täcka stiftelsens egna skulder. Därefter ska förfallna pensionsbelopp betalas. Återstående tillgångar används i första hand för att köpa pensionsförsäkringar för att täcka återstående pensionsbehov (21 § TrL).

Tillgångar i en personalstiftelse

När en personalstiftelse likvideras ska styrelsen först avsätta tillgångar till stiftelsens egna skulder och därefter till att främja välfärd för dem som omfattas av stiftelsens ändamål (30 § TrL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1] [2] [3] [4] [5]

Referenser inom stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt