Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2024-07-19 Vägledning
Rättsfall: Time charter och internationell trafik enligt skatteavtal (artikel 15 punkt 3 i det nordiska skatteavtalet)
2024-07-19 Vägledning
2024-07-19 Vägledning
2024-07-19 Vägledning
2024-07-18 Vägledning
Förtydligande: Vad händer om en F-skuldsaneringsgäldenär försätts i konkurs
2024-07-18 Vägledning
2024-07-18 Vägledning
Förtydligande: Vad händer om en skuldsaneringsgäldenär försätts i konkurs?
2024-07-18 Vägledning
2024-07-12 Vägledning
Rättsfall: Förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen
2024-07-12 Vägledning
2024-07-12 Vägledning
Avsnitten under rubriken Uttag av tjänst har uppdaterats bl.a. på grund av ny praxis från HFD (HFD 2024 ref. 20)
2024-07-12 Vägledning
2024-07-12 Rättsfallskommentar
2024-07-12 Rättsfallskommentar
2024-07-09 Vägledning
2024-07-09 Vägledning
2024-07-09 Rättsfallskommentar
2024-07-09 Rättsfallskommentar
2024-07-05 Vägledning
Lagändring: Automatiska beslut om skönsbeskattning, omprövning och förseningsavgift
2024-07-05 Vägledning
2024-07-05 Vägledning
Lagändring: Automatiska beslut om skönsbeskattning, omprövning och förseningsavgift
2024-07-05 Vägledning
2024-07-04 Vägledning
Ställningstagande: Skatterättsnämnden har prövat frågan om skattereduktion för installation av grön teknik kan medges för batterier som förutom att användas till att lagra egenproducerad el även kan användas till viss del för stödtjänster eller elprisarbitrage
2024-07-04 Vägledning
2024-07-04 Ställningstagande
2024-07-04 Ställningstagande
2024-07-04 Ställningstagande
2024-07-04 Ställningstagande
2024-07-03 Vägledning
Lagändring: Leveranser och tillhandahållanden som är till för väpnade styrkor tillhörande USA
2024-07-03 Vägledning
2024-07-03 Vägledning
Lagändring: Unionsinterna förvärv som inte är föremål för mervärdesskatt – rätt till återbetalning skulle ha funnits
2024-07-03 Vägledning
2024-07-03 Vägledning
Lagändring: Unionsinterna förvärv som inte är föremål för mervärdesskatt – leverans inom landet ej skattepliktig
2024-07-03 Vägledning
2024-07-03 Vägledning
Lagändring: Överföring av varor som används av väpnade styrkor
2024-07-03 Vägledning
2024-07-03 Vägledning
Lagändring: Import som görs av väpnade styrkor
2024-07-03 Vägledning
2024-07-03 Vägledning
Lagändring: Leveranser och tillhandahållande inom ramen för det s.k. DCA-avtalet
2024-07-03 Vägledning
2024-07-03 Vägledning
Lagändring: Återbetalning till väpnade styrkor som tillhör Nato samt återbetalning med anledning av DCA avtalet
2024-07-03 Vägledning
2024-07-03 Vägledning
Lagändring: Den 15 augusti 2024 ersätts förordningen (1994:224) med förordningen (2024:609)
2024-07-03 Vägledning
2024-07-03 Vägledning
Lagändring: Intyg för skattefrihet med anledning av DCA-avtalet
2024-07-03 Vägledning
2024-07-03 Vägledning
Lagändring: Den 15 augusti 2024 ersätts förordningen (1994:224) med förordningen (2024:609)
2024-07-03 Vägledning
2024-07-01 Vägledning
Nytt: Från och med den 1 juli 2024 kan räkenskapsinformation finnas på en pappershandling eller i en elektronisk handling.
2024-07-01 Vägledning
2024-07-01 Vägledning
Rättsfallskommentar: EU-domstolens dom C-657/22, Bitulpetrolium Serv gällande beskattningsunderlag
2024-07-01 Vägledning
2024-07-01 Rättsfallskommentar
2024-07-01 Rättsfallskommentar
2024-07-01 Vägledning
2024-07-01 Vägledning
2024-07-01 Vägledning
Lagändring: Höjd spelskatt
2024-07-01 Vägledning
2024-06-28 Vägledning
Rättsfall: Klassificering av en voucher som enfunktionsvoucher
2024-06-28 Vägledning
2024-06-28 Vägledning
Nytt Öresundsavtal undertecknat den 10 juni 2024
2024-06-28 Vägledning
2024-06-28 Vägledning
Förtydligande: Information om i vilken form fakturor ska bevaras
2024-06-28 Vägledning
2024-06-28 Vägledning
Lagändring: En beskattningsbar person får förstöra originalfakturan om innehållet har överförts till en annan handling på ett säkert sätt
2024-06-28 Vägledning
2024-06-28 Vägledning
2024-06-28 Vägledning
2024-06-27 Vägledning
Rättsfall: Ett kommunalt bolags tillhandahållande till kommunen var social omsorg och inte uthyrning av personal
2024-06-27 Vägledning
2024-06-27 Rättsfallskommentar
2024-06-27 Rättsfallskommentar
2024-06-27 Ställningstagande
2024-06-27 Ställningstagande
2024-06-27 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – beräkning av avräkningsbar utländsk skatt för en fysisk person när flera inkomster har beskattats i utlandet
2024-06-27 Vägledning
2024-06-27 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – beräkning av avräkningsbar utländsk skatt för en fysisk person när flera inkomster har beskattats i utlandet
2024-06-27 Vägledning
2024-06-26 Vägledning
Vissa omprövningsbeslut till nackdel behöver i fortsättningen inte förankras hos en SKB
2024-06-26 Vägledning
2024-06-26 Vägledning
Ställningstagande: Tillfällig användning i samband med överföring av vara till Sverige
2024-06-26 Vägledning
2024-06-26 Ställningstagande
2024-06-26 Ställningstagande
2024-06-26 Ställningstagande
2024-06-26 Ställningstagande
2024-06-26 Vägledning
Lagändring –Skatteverket får markera att en uppgift på individnivå har frångåtts av Skatteverket i ett beslut
2024-06-26 Vägledning
2024-06-26 Vägledning
Förtydligande: Tillgång till arbetsgivarens lokaler för privata ändamål
2024-06-26 Vägledning
2024-06-25 Vägledning
2024-06-25 Vägledning
2024-06-25 Vägledning
2024-06-25 Vägledning
2024-06-25 Vägledning
Förtydligande: Sidan Vilka plattformsoperatörer är rapporteringsskyldiga? har skrivits om
2024-06-25 Vägledning
2024-06-25 Vägledning
Lagändring: Tillfälligt höjt tak för skattereduktion för rotarbete
2024-06-25 Vägledning
2024-06-25 Vägledning
2024-06-25 Vägledning
2024-06-24 Ställningstagande
2024-06-24 Ställningstagande
2024-06-24 Ställningstagande
2024-06-24 Ställningstagande
2024-06-24 Ställningstagande
2024-06-24 Ställningstagande
2024-06-24 Ställningstagande
2024-06-24 Ställningstagande
2024-06-24 Vägledning
Rättsfall: Ogrundad fordran i skuldsanering
2024-06-24 Vägledning
2024-06-24 Vägledning
Rättsfall: Ogrundad fordran i F-skuldsanering
2024-06-24 Vägledning
2024-06-24 Vägledning
2024-06-24 Vägledning
2024-06-24 Vägledning
Förtydligande: Uppgift om säljarens registreringsnummer för mervärdesskatt i en faktura
2024-06-24 Vägledning
2024-06-20 Vägledning
Ställningstagande: En ideell förening som endast är öppen för juridiska personer som medlemmar kan uppfylla öppenhetskravet i 7 kap. 10–11 §§ IL
2024-06-20 Vägledning
2024-06-20 Ställningstagande
2024-06-20 Ställningstagande
2024-06-19 Vägledning
Lagändring: Den 1 juli 2024 upphör skyldigheten att lämna uppgift om sjuklönekostnader i arbetsgivardeklaration
2024-06-19 Vägledning
2024-06-19 Vägledning
Exempel: Exempel till ställningstagandet Inkomstbeskattning av privatbostadsföretags försäljning av solcellsel
2024-06-19 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
Rättsfallskommentar: Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Rättsfallskommentar
2024-06-18 Rättsfallskommentar
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
Förtydligande: En förlust på grund av investeringsbedrägeri är inte avdragsgill i näringsverksamheten.
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
Kompensation till personer födda 1957
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
Allmänt råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Vägledning
Förtydligande: Området Trängselskatt har omarbetats.
2024-06-18 Vägledning
2024-06-18 Utgåvenotis
2024-06-18 Utgåvenotis
2024-06-17 Allmänt råd
2024-06-17 Allmänt råd
2024-06-17 Vägledning
Förtydligande: Nigeria tillämpar skatteavtalet mellan Sverige och Nigeria
2024-06-17 Vägledning
2024-06-17 Vägledning
Ställningstagande: Ställningstagandet ”När föreligger ett rationaliseringsförvärv av skogsfastighet?” ska inte längre tillämpas
2024-06-17 Vägledning
2024-06-17 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD 2023 ref. 59 - Rationaliseringsförvärv vid tillämpning av bestämmelserna om skogsavdrag
2024-06-17 Vägledning
2024-06-17 Vägledning
Ställningstagande: Begreppet brukningsenhet avseende skogsmark
2024-06-17 Vägledning
2024-06-17 Ställningstagande
2024-06-17 Ställningstagande
2024-06-17 Rättsfallskommentar
2024-06-17 Rättsfallskommentar
2024-06-17 Ställningstagande
2024-06-17 Ställningstagande
2024-06-14 Ställningstagande
2024-06-14 Ställningstagande
2024-06-14 Vägledning
Villkoret för investeraravdrag och förvärvad verksamhet ändras med anledning av ändrade EU-regler om statligt stöd.
2024-06-14 Vägledning
2024-06-14 Vägledning
Folkbokföring av personer som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd
2024-06-14 Vägledning
2024-06-12 Vägledning
Rättsfall: Begreppet ”oförutsebara omständigheter”
2024-06-12 Vägledning
2024-06-12 Vägledning
Förtydligande: Förenklad faktura vid tillämpning av vinstmarginalbeskattning för begagnade varor m.m.
2024-06-12 Vägledning
2024-06-12 Ställningstagande
2024-06-12 Ställningstagande
2024-06-12 Ställningstagande
2024-06-12 Ställningstagande
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Begreppet ”oförutsebara omständigheter”
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Begreppet ”oförutsebara omständigheter”
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Begreppet ”oförutsebara omständigheter”
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om avdragsrätt för ingående skatt hos ett mervärdesskatteregistrerat bolag som bedrivit icke-ekonomisk verksamhet
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om avdragsrätt för ingående skatt hos ett mervärdesskatteregistrerat bolag vars verksamhet bestod i att tävla med hästar
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: avdragsrätt för mervärdesskatt för ett bolag som bedriver icke-ekonomisk verksamhet
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål bedömt att beslut om registrering inte medför några berättigade förväntningar
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Rättsfall: Avdragsrätt för ingående skatt på driftskostnader för personbilar som används i testverksamhet
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Ställningstagande: Krav vid ändring av tidigare utfärdad faktura
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Vägledning
Ställningstagande: Krav vid ändring av tidigare utfärdad faktura
2024-06-11 Vägledning
2024-06-11 Ställningstagande
2024-06-11 Ställningstagande
2024-06-10 Vägledning
2024-06-10 Vägledning
2024-06-10 Ställningstagande
2024-06-10 Ställningstagande
2024-06-10 Allmänt råd – aktier
2024-06-10 Allmänt råd – aktier
2024-06-10 Allmänt råd – aktier
2024-06-10 Allmänt råd – aktier
2024-06-05 Lagar & förordningar
2024-06-05 Lagar & förordningar
2024-06-05 Lagar & förordningar
2024-06-05 Lagar & förordningar
2024-06-04 Vägledning
Förtydliganden: Ska avgifter och provisioner som plattformsoperatören hållit inne eller tagit ut från både köpare och säljare rapporteras på kontrolluppgiften?
2024-06-04 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
Ställningstagande: Inkomstbeskattning av privatbostadsföretags försäljning av solcellsel
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
HFD har ansett att en trust bildad i Iowa, USA inte motsvarade en svensk familjestiftelse vid inkomstbeskattningen (mål nr 6531-23)
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
Förtydligande: För kontroll av kupongskatt kan revision ske i syfte att utbyta information med annat land
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
Lagändring: Tillfälligt höjt tak för rotavdraget
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
Lagändring: Tillfälligt höjt tak för rotavdraget
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
Förtydligande: Under vissa förutsättningar kan digitala presentkort användas för betalning av rot- och rutarbete
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Vägledning
Ställningstagande: Särskilda skäl för att avstå från kravet att utfärda en ändringsfaktura vid rättelse av felaktigt debiterad mervärdesskatt
2024-06-03 Vägledning
2024-06-03 Ställningstagande
2024-06-03 Ställningstagande
2024-05-31 Vägledning
2024-05-31 Vägledning
2024-05-31 Vägledning
2024-05-31 Vägledning
2024-05-31 Ställningstagande
2024-05-31 Ställningstagande
2024-05-31 Vägledning
2024-05-31 Vägledning
2024-05-31 Vägledning
Förtydligande: Ett efternamn som lagligen bärs av minst 2 000 personer och finns med i Skatteverkets förteckning över de vanligaste efternamnen har inte något administrativt namnskydd
2024-05-31 Vägledning
2024-05-30 Vägledning
Ställningstagande: Bikostnader som ska ingå i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt vid import
2024-05-30 Vägledning
2024-05-30 Vägledning
Förtydligande: Exempel på transporter och bikostnader
2024-05-30 Vägledning
2024-05-30 Vägledning
Förtydligande: Beskattningsunderlaget vid import
2024-05-30 Vägledning
2024-05-30 Ställningstagande
2024-05-30 Ställningstagande
2024-05-30 Ställningstagande
2024-05-30 Ställningstagande
2024-05-29 Vägledning
Förtydligande: Vara som blir förstörd eller oåterkallat går förlorad när den omfattas av tullförfarande extern transitering eller som förstörs under tullmyndighetens besittning anses inte vara importerad
2024-05-29 Vägledning
2024-05-29 Vägledning
Förtydligande: Reglerna om återbetalning kan vara tillämpliga vid import och bristande efterlevnad eller vid olaglig införsel
2024-05-29 Vägledning
2024-05-28 Ställningstagande
2024-05-28 Ställningstagande
2024-05-28 Ställningstagande
2024-05-28 Ställningstagande
2024-05-28 Ställningstagande
2024-05-28 Ställningstagande
2024-05-27 Allmänt råd – aktier
2024-05-27 Allmänt råd – aktier
2024-05-27 Allmänt råd – aktier
2024-05-27 Allmänt råd – aktier
2024-05-27 Vägledning
Förtydligande: Bestämmelser om matching credit i skatteavtalet med Thailand
2024-05-27 Vägledning
2024-05-23 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållanden av psykologutredningar till vårdinrättning var skattepliktig uthyrning av vårdpersonal
2024-05-23 Vägledning
2024-05-23 Vägledning
Förtydligande: När kan Skatteverket ändra ett överklagat beslut om anstånd?
2024-05-23 Vägledning
2024-05-21 Rättsfallskommentar
2024-05-21 Rättsfallskommentar
2024-05-21 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – fördelning av intäkts- och kostnadsposter i spärrbeloppsberäkningen (gemensamma poster)
2024-05-21 Vägledning
2024-05-21 Vägledning
2024-05-21 Vägledning
2024-05-20 Vägledning
Förtydligande: Kontrolluppgift ska inte lämnas för delägarnas andel av samfällighetens ränteutgifter
2024-05-20 Vägledning
2024-05-20 Ställningstagande
2024-05-20 Ställningstagande
2024-05-17 Vägledning
2024-05-17 Vägledning
2024-05-17 Vägledning
Förtydligande: Syftet med beskattning av uttag av varor vid slutlig konsumtion
2024-05-17 Vägledning
2024-05-17 Vägledning
Förtydligande: Självkostnadspriset omfattar både direkta och indirekta kostnader
2024-05-17 Vägledning
2024-05-15 Vägledning
Ställningstagande: Lagerhållares utförsel av gas till annat EU-land via det svenska naturgasnätet – skatt på energi
2024-05-15 Vägledning
2024-05-15 Vägledning
Ställningstagande: Lagerhållares export av gas via det svenska naturgasnätet – skatt på energi
2024-05-15 Vägledning
2024-05-15 Vägledning
Ställningstagande: Skattskyldighetens inträde för lagerhållare vid leverans av gas via det svenska naturgasnätet till en köpare i ett annat land
2024-05-15 Vägledning
2024-05-15 Vägledning
Ställningstagande: Lagerhållares leverans av gas via det svenska naturgasnätet till köpare i annat land – 2 kap. 2 a § lagen om skatt på energi
2024-05-15 Vägledning
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-15 Ställningstagande
2024-05-14 Vägledning
Rättsfall: Delägare tillhandahöll tjänster mot ersättning till kommanditbolag i egenskap av beskattningsbar person.
2024-05-14 Vägledning
2024-05-14 Vägledning
Rättsfall: Återvinning i konkurs
2024-05-14 Vägledning
2024-05-14 Vägledning
Beslut om rapporteringsavgift för betaltjänstleverantörer
2024-05-14 Vägledning
2024-05-14 Vägledning
Beslut om dokumentationsavgift för betaltjänstleverantörer
2024-05-14 Vägledning
2024-05-14 Vägledning
Betaltjänstleverantörers dokumentationsskyldighet
2024-05-14 Vägledning
2024-05-14 Vägledning
Betaltjänstleverantörers uppgiftsskyldighet
2024-05-14 Vägledning
2024-05-14 Allmänt råd – aktier
2024-05-14 Allmänt råd – aktier
2024-05-14 Allmänt råd – aktier
2024-05-14 Allmänt råd – aktier
2024-05-14 Utgåvenotis
2024-05-14 Utgåvenotis
2024-05-13 Vägledning
Ställningstagande: När kan en CFC-inkomst utgöra en dubbelt inkluderad inkomst enligt hybridreglerna?
2024-05-13 Vägledning
2024-05-13 Vägledning
Ställningstagande: När kan en CFC-inkomst utgöra en dubbelt inkluderad inkomst enligt hybridreglerna?
2024-05-13 Vägledning
2024-05-13 Vägledning
Förtydligande: Uppdaterade exempel
2024-05-13 Vägledning
2024-05-13 Vägledning
Ställningstagande: Skatteverket anser att solarium inte utgör skattefri friskvård.
2024-05-13 Vägledning
2024-05-13 Ställningstagande
2024-05-13 Ställningstagande
2024-05-07 Vägledning
Förtydligande: Ombyggnad av nytillverkade fordon som ska användas som arbetsmaskiner
2024-05-07 Vägledning
2024-05-07 Vägledning
Förtydligande: Ombyggnad av nytillverkade fordon som ska användas som arbetsmaskiner
2024-05-07 Vägledning
2024-05-07 Vägledning
Rättsfall: Bevakning i konkurs
2024-05-07 Vägledning
2024-05-07 Vägledning
2024-05-07 Vägledning
2024-05-06 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2024
2024-05-06 Vägledning
2024-05-06 Föreskrift
2024-05-06 Föreskrift
2024-05-06 Vägledning
Ställningstagande: Avdrag för kapitalförlust på en regressfordran avseende infriad borgen
2024-05-06 Vägledning
2024-05-06 Ställningstagande
2024-05-06 Ställningstagande
2024-05-02 Vägledning
Rättsfall: Försäljning av pant var inte underordnad kredit
2024-05-02 Vägledning
2024-04-30 Vägledning
2024-04-30 Vägledning
2024-04-30 Vägledning
Förtydligande: Ersättningar enligt förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
2024-04-30 Vägledning
2024-04-30 Vägledning
2024-04-30 Vägledning
2024-04-29 Vägledning
2024-04-29 Vägledning
2024-04-29 Rättsfallskommentar
2024-04-29 Rättsfallskommentar
2024-04-26 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD 2024 ref. 6 – Avdragsbegränsningen i 24 kap. 19 § första stycket inkomstskattelagen kan innebära en inskränkning av etableringsfriheten i EUF-fördraget
2024-04-26 Vägledning
2024-04-26 Vägledning
2024-04-26 Vägledning
2024-04-26 Rättsfallskommentar
2024-04-26 Rättsfallskommentar
2024-04-22 Ställningstagande
2024-04-22 Ställningstagande
2024-04-22 Ställningstagande
2024-04-22 Ställningstagande
2024-04-22 Vägledning
Förtydligande: Exempel på uträkning av skattereduktion
2024-04-22 Vägledning
2024-04-17 Vägledning
2024-04-17 Vägledning
2024-04-15 Vägledning
Förtydligande: Konkursboets betalningsskyldighet för mervärdesskatt vid abandonering av egendom
2024-04-15 Vägledning
2024-04-15 Vägledning
Förtydligande: Mervärdesskattelagens bestämmelser om att ange en särskild uppgift i fakturan
2024-04-15 Vägledning
2024-04-15 Vägledning
Förtydligande: Faktureringsregler i mervärdesskattelagen vid leveranser och tillhandahållanden utanför EU
2024-04-15 Vägledning
2024-04-09 Vägledning
2024-04-09 Vägledning
2024-04-05 Vägledning
Förtydligande: Avsnitt ”Näringsbilaga saknas i inkomstdeklarationen” har uppdaterats.
2024-04-05 Vägledning
2024-04-03 Vägledning
Ställningstagande: Skatteverkets ställningstagande ”Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2024-04-03 Vägledning
2024-04-03 Vägledning
2024-04-03 Vägledning
2024-04-03 Vägledning
Ställningstagande: Skatteverkets ställningstagande ”Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2024-04-03 Vägledning
2024-04-03 Vägledning
2024-04-03 Vägledning
2024-03-28 Vägledning
Skatterättsnämndens förhandsbesked om beskattning av stöd enligt förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022 (dnr 42-23/D) har undanröjts av Högsta förvaltningsdomstolen.
2024-03-28 Vägledning
2024-03-28 Vägledning
Ställningstagande: Non-fungible token (NFT) med ett digitalt verk kopplat till NFT:n
2024-03-28 Vägledning
2024-03-28 Vägledning
Ställningstagande: Non-fungible token (NFT) med ett digitalt verk kopplat till NFT:n
2024-03-28 Vägledning
2024-03-28 Vägledning
Ställningstagande: Non-fungible token (NFT) med ett digitalt verk kopplat till NFT:n
2024-03-28 Vägledning
2024-03-28 Ställningstagande
2024-03-28 Ställningstagande
2024-03-27 Vägledning
Lagändring: Vistelse i skyddat boende ska undantas från dygnsviloregeln
2024-03-27 Vägledning
2024-03-26 Vägledning
2024-03-26 Vägledning
2024-03-25 Vägledning
Förtydligande: Användning av luftfartyg för offentliga myndigheters räkning
2024-03-25 Vägledning
2024-03-25 Vägledning
Förtydligande: Användning av skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning
2024-03-25 Vägledning
2024-03-25 Vägledning
2024-03-25 Vägledning
2024-03-22 Ställningstagande
2024-03-22 Ställningstagande
2024-03-22 Vägledning
2024-03-22 Vägledning
2024-03-22 Ställningstagande
2024-03-22 Ställningstagande
2024-03-21 Vägledning
Förtydligande: Skatteverkets borgenärsroll för EU-böter
2024-03-21 Vägledning
2024-03-21 Vägledning
Förtydligande: Preskription och överlämnande för indrivning av fordringar på kupongskatt
2024-03-21 Vägledning
2024-03-21 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ett holdingbolags avdragsrätt för ingående skatt
2024-03-21 Vägledning
2024-03-21 Rättsfallskommentar
2024-03-21 Rättsfallskommentar
2024-03-20 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Pass och identitetskort
2024-03-20 Vägledning
2024-03-19 Vägledning
2024-03-19 Vägledning
2024-03-15 Rättsfallskommentar
2024-03-15 Rättsfallskommentar
2024-03-15 Vägledning
2024-03-15 Vägledning
2024-03-15 Vägledning
2024-03-15 Vägledning
2024-03-14 Vägledning
2024-03-14 Vägledning
2024-03-13 Vägledning
Förtydligande: Ackumulerad inkomst - ersättning med anledning av nekat avverkningstillstånd i fjällnära skog
2024-03-13 Vägledning
2024-03-13 Vägledning
Förtydligande: Ersättning för att tillstånd nekats att avverka fjällnära skog och avdrag för insättning på ett skogs- eller skogsskadekonto
2024-03-13 Vägledning
2024-03-11 Föreskrift
2024-03-11 Föreskrift
2024-03-11 Vägledning
2024-03-11 Vägledning
2024-03-08 Vägledning
Förtydligande: Om en och samma säljare tillhandahåller flera berörda verksamheter i ett sammanhang (DAC 7)
2024-03-08 Vägledning
2024-03-08 Vägledning
Förtydligande: Utländska bolag som bedriver näringsverksamhet genom svensk filial i Sverige
2024-03-08 Vägledning
2024-03-07 EU-författning
2024-03-07 EU-författning
2024-03-07 EU-författning
2024-03-07 EU-författning
2024-03-05 Vägledning
Förtydligande: Definitionen av royalty i förhållande till det begrepp som immateriella tillgångar har vid internprissättning
2024-03-05 Vägledning
2024-03-05 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av grundavdraget som i vissa fall minskar den sammanlagda inkomsten i spärrbeloppsberäkningen vid avräkning av utländsk skatt
2024-03-05 Vägledning
2024-03-05 Vägledning
Förtydligande: Betalningsbrister och redovisningsbrister som uppkommit före ett beslut om konkurs är missförhållanden som kan hänföras till företagsledaren
2024-03-05 Vägledning
2024-03-05 Vägledning
Fördjupad granskning av stödordningar avseende skattebefrielse för biogas och biogasol
2024-03-05 Vägledning
2024-03-05 Vägledning
Förtydligande: Direkt effekt av artiklarna 173.1 och 174 i mervärdesskattedirektivet och tillämpligheten av 13 kap. 30 § 1 ML
2024-03-05 Vägledning
2024-03-04 Vägledning
Ränteavdragsförbud – Bahamas, Belize, Seychellerna och Turks- och Caicosöarna har tagits bort i EU:s uppdaterade förteckning 2024-02-26 över icke samarbetsvilliga länder.
2024-03-04 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
Förtydligande: Skatteavtalstillämpning på pension från tredje stat (artikel 18 i OECD:s modellavtal)
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
Förtydligande: Skatteavtalstillämpning på inkomst från arbete i tredje stat (artikel 15 i OECD:s modellavtal)
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
2024-02-28 Vägledning
Rättsfall: En anställd kan bli betalningsskyldig för mervärdesskatt som denne anger i en falsk faktura.
2024-02-28 Vägledning
2024-02-28 Vägledning
Förtydligande: Delägares inbetalning till en samfällighetsförening
2024-02-28 Vägledning
2024-02-28 Vägledning
Ställningstagande: ”Avdragsrätt för en delägare i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening” ska inte längre tillämpas.
2024-02-28 Vägledning
2024-02-28 Ställningstagande
2024-02-28 Ställningstagande
2024-02-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Medlemsinsatser i ekonomiska föreningar
2024-02-27 Vägledning
2024-02-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar
2024-02-27 Vägledning
2024-02-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Samfällighetsföreningars tillhandahållande till sina medlemmar
2024-02-27 Vägledning
2024-02-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Medlemsinsatser i ekonomiska föreningar
2024-02-27 Vägledning
2024-02-27 Rättsfallskommentar
2024-02-27 Rättsfallskommentar
2024-02-27 Ställningstagande
2024-02-27 Ställningstagande
2024-02-27 Rättsfallskommentar
2024-02-27 Rättsfallskommentar
2024-02-27 Ställningstagande
2024-02-27 Ställningstagande
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av fordonsskatt för fordon som kan drivas med diesel och CNG
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Vägledning
Förtydligande: Uppgift om koldioxidutsläpp vid drift med alternativt bränsle saknas i vägtrafikregistret
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-22 Vägledning
Rättsfall: En medlemsinsats i en ekonomisk förening avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.
2024-02-22 Vägledning
2024-02-22 Vägledning
Rättsfall: En medlemsinsats i en ekonomisk förening avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.
2024-02-22 Vägledning
2024-02-22 Vägledning
Förtydligande: När ska ersättning från presentkort rapporteras?
2024-02-22 Vägledning
2024-02-22 Vägledning
Rättsfall: En samfällighetsförenings uttaxering av bidrag av sina medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.
2024-02-22 Vägledning
2024-02-22 Vägledning
Rättsfall: En samfällighetsförenings uttaxering av bidrag av sina medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.
2024-02-22 Vägledning
2024-02-21 Vägledning
Sidan har uppdaterats med rättsfall från kammarrätten om det finns skäl att omklassificera ränteintäkter till utdelning.
2024-02-21 Vägledning
2024-02-20 Vägledning
Förtydligande: Personalliggare på byggarbetsplatser utanför Sverige
2024-02-20 Vägledning
2024-02-20 Vägledning
Ställningstagande: Överlåtelse av verksamhet när ingående skatt inte skulle varit avdragsgill för mottagaren
2024-02-20 Vägledning
2024-02-20 Vägledning
2024-02-20 Vägledning
2024-02-20 Ställningstagande
2024-02-20 Ställningstagande
2024-02-15 Vägledning
2024-02-15 Vägledning
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Vägledning
Förtydligande: Tjänster med anknytning till försäkringstransaktioner kan innefatta skadereglering
2024-02-15 Vägledning
2024-02-14 Vägledning
DAC 7 – Vad gäller om en säljare byter primär adress under året?
2024-02-14 Vägledning
2024-02-13 Vägledning
Sidan Uppgifter om rapporteringspliktiga säljare har disponerats om.
2024-02-13 Vägledning
2024-02-13 Vägledning
Sidan Vem ska lämna kontrolluppgifter och när ska de lämnas? har delvis skrivits om
2024-02-13 Vägledning
2024-02-12 Föreskrift
2024-02-12 Föreskrift
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-05 Vägledning
Rättsfallskommentar: Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i en investeringsverksamhet
2024-02-05 Vägledning
2024-02-05 Vägledning
2024-02-05 Vägledning
2024-02-05 Vägledning
Ställningstagande: Uppdelning av ingående mervärdesskatt
2024-02-05 Vägledning
2024-02-05 Vägledning
Ställningstagande: Uppdelning av ingående mervärdesskatt
2024-02-05 Vägledning
2024-02-02 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspris för bilar med tillverkningsår 2024
2024-02-02 Vägledning
2024-02-02 Ställningstagande
2024-02-02 Ställningstagande
2024-02-02 Rättsfallskommentar
2024-02-02 Rättsfallskommentar
2024-02-02 Vägledning
Förtydligande: kapitalförlust på onoterade andelar
2024-02-02 Vägledning
2024-02-02 Ställningstagande
2024-02-02 Ställningstagande
2024-02-01 Utgåvenotis
2024-02-01 Utgåvenotis
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-29 Föreskrift
2024-01-29 Föreskrift
2024-01-26 Vägledning
Rättsfall: Kammarrätten har avgjort två mål rörande bestämmelserna om befrielse från energiskatt på el som förbrukats i en datorhall
2024-01-26 Vägledning
2024-01-25 Lagar & förordningar
2024-01-25 Lagar & förordningar
2024-01-25 Vägledning
Ställningstagande: Skattereduktion för grön teknik - Installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el
2024-01-25 Vägledning
2024-01-25 Ställningstagande
2024-01-25 Ställningstagande
2024-01-23 Lagar & förordningar
2024-01-23 Lagar & förordningar
2024-01-23 Vägledning
2024-01-23 Vägledning
2024-01-23 Vägledning
2024-01-23 Vägledning
2024-01-23 Ställningstagande
2024-01-23 Ställningstagande
2024-01-19 Vägledning
Ställningstagande: Beräkning av anskaffningsvärde för andelar eller aktiebaserade delägarrätter som hos ägaren upphör att vara näringsbetingade
2024-01-19 Vägledning
2024-01-19 Ställningstagande
2024-01-19 Ställningstagande
2024-01-18 Vägledning
2024-01-18 Vägledning
2024-01-18 Vägledning
Lagändring: Överenskommelse om gränsöverskridande distansarbete (dispens)
2024-01-18 Vägledning
2024-01-12 Vägledning
2024-01-12 Vägledning
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Vägledning
Rättsfall: Fråga om vad som avses med rationaliseringsförvärv vid tillämpningen av bestämmelserna om skogsavdrag i inkomstskattelagen.
2024-01-12 Vägledning
2024-01-08 Allmänt råd
2024-01-08 Allmänt råd