OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Ett utländskt fordon är ett fordon som inte är ett svenskt fordon. Avgiftsplikten gäller vissa tunga fordon som är avsedda för godstransport på vissa svenska vägar.

Vad som utgör ett utländskt fordon

I lagen om vägavgift för vissa tunga fordon finns inte någon uttrycklig definition av begreppet utländskt fordon. Lagen definierar däremot vad som är ett svenskt fordon, och ett utländskt fordon är följaktligen ett fordon som inte är ett svenskt fordon (5 § första stycket LVA).

Vägavgiften betalas för att använda motorvägar och vissa andra vägar

När det gäller utländska fordon betalas vägavgiften för att använda motorvägar och vissa andra vägar som framgår av bilaga 1 till lagen om vägavgift för vissa tunga fordon (5 § första stycket LVA).

Fordon som är avgiftspliktiga

För att ett motorfordon eller en ledad motorfordonskombination ska vara avgiftspliktigt krävs

  • att totalvikten är minst 12 ton
  • att fordonet uteslutande är avsett för godstransport på väg (5 § andra stycket LVA).

Regleringen innebär alltså i praktiken att det är lastbilar och lastbilskombinationer med en totalvikt på minst 12 ton som är avgiftspliktiga.

Fordon som är undantagna från avgiftsplikt

Vissa fordon undantas från avgiftsplikten för vägavgift. Ett fordon kan undantas från avgiftsplikt om det tillhör en viss kategori eller om det har uppnått en viss ålder (6 § LVA).

Om det är fråga om en fordonskombination så är det motorfordonet som är avgörande för om kombinationen är undantagen från avgiftsplikt eller inte (6 § LVA).

När avgiftsplikten inträder

För ett utländskt fordon inträder avgiftsplikten när fordonet används på motorvägar och på de vägar som anges i bilaga 1 till lagen om vägavgift för vissa tunga fordon (9 § andra stycket LVA).

Vem är avgiftsskyldig?

För ett utländskt fordon är den avgiftsskyldig som, vid tidpunkten för användandet av det avgiftsbelagda vägnätet, gör något av följande:

  • äger fordonet
  • framför fordonet
  • beslutar om användningen av fordonet
  • har nyttjanderätt till fordonet (8 § första stycket LVA).

Om det finns flera avgiftsskyldiga så är de solidariskt ansvariga för att vägavgiften blir betald (8 § andra stycket LVA).

Avgiftsperioden

Den som är avgiftsskyldig har möjlighet att välja om vägavgiften ska betalas för dag, vecka, månad eller år (10 § andra stycket LVA). Avgiften kan dock inte betalas för en längre tid än ett år i taget.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom vägavgift