OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Ett utländskt fordon är ett fordon som inte är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret i Sverige. Avgiftsplikten gäller för vissa tunga fordon som kör på motorvägar och vissa andra vägar i Sverige.

Vad är ett utländskt fordon?

I lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon (LVA) finns inte någon uttrycklig definition av begreppet utländskt fordon. Av lagen framgår däremot vad ett svenskt fordon är. Ett utländskt fordon är följaktligen ett fordon som inte är ett svenskt fordon. Ett utländskt fordon får utifrån detta anses vara ett fordon som inte är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret i Sverige (se 5 § första stycket LVA).

Vägavgiften betalas för rätten att använda motorvägar och vissa andra vägar

För utländskt fordon betalas vägavgift för rätten att använda motorvägar och de vägar som framgår av bilaga 1 till LVA (se 5 § första stycket LVA).

Fordon som är avgiftspliktiga

För att ett fordon ska vara avgiftspliktigt krävs att:

  • det är ett motorfordon eller en ledad motorfordonskombination,
  • totalvikten är minst 12 ton och
  • fordonet uteslutande är avsett för godstransport på väg (se 5 § andra stycket LVA).

Bestämmelsen innebär att lastbilar och lastbilskombinationer med en totalvikt om minst 12 ton är avgiftspliktiga.

Fordon som är undantagna från avgiftsplikt

Vissa fordon är undantagna från avgiftsplikten enligt 6 § första stycket LVA.

Avgiftsplikt gäller inte för fordon vars ålder, beräknad som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (se 6 § tredje stycket LVA).

När avgiftsplikten inträder

För ett utländskt fordon inträder avgiftsplikten när fordonet används på motorvägar och på de vägar som anges i bilaga 1 till LVA (se 9 § andra stycket LVA).

Vem är avgiftsskyldig?

För ett utländskt fordon är den avgiftsskyldig som vid tidpunkten för användningen av de avgiftsbelagda vägarna:

  • äger fordonet,
  • framför fordonet,
  • beslutar om användningen av fordonet, eller
  • har nyttjanderätt till fordonet (8 § första stycket LVA).

Om det finns flera avgiftsskyldiga, är de solidariskt ansvariga för den vägavgift som ska betalas (8 § andra stycket LVA).

Avgiftsperioden

För utländskt fordon betalas vägavgift per kalenderdag, vecka, månad eller år. Avgiften kan dock inte betalas för en längre tid än ett år i taget. (se 10 § andra stycket LVA).

Återbetalning av vägavgift

Vägavgiften för utländska fordon betalas efter ansökan tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar som avgiften är betald för, räknat från och med den dag då ansökan kom in (se 22 § första stycket LVA).

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år (22 § andra stycket LVA).

Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro (22 § tredje stycket LVA). Denna avgift är 239 kronor under år 2017 (se 5 § förordningen (2016:981) om omräknade belopp för vägavgift för år 2017).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom vägavgift