OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här hittar du information om vilka andra tjänsteinkomster förutom lön och andra arbetsinkomster, styrelsearvoden, pensioner och socialförsäkringsersättningar som är skattepliktiga enligt SINK.

Ersättning på grund av sjukdom eller olycksfall i arbetet

Ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan författning, som betalas ut till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring är skattepliktig (5 § första stycket 8 SINK).

Dagpenning från arbetslöshetskassa

Dagpenning från en arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är skattepliktig (5 § första stycket 9 SINK).

Annan inkomst av tjänst som förvärvats genom verksamhet i Sverige

Även annan inkomst av tjänst som förvärvats genom verksamhet i Sverige är skattepliktig (5 § första stycket 10 SINK). Det krävs inte att inkomsten härrör från en anställning eller ett uppdrag. Det ska dock vara fråga om inkomst av tjänst och ersättningen måste ha förvärvats genom verksamhet i Sverige. Ersättningar som inte utgår på grund av verksamhet i Sverige, t.ex. periodiska understöd, är följaktligen inte skattepliktiga. Inte heller livräntor som utbetalas på grund av försäkring utan samband med tjänst, t.ex. trafikskadelivräntor, är skattepliktiga. För att en inkomst ska vara skattepliktig enligt SINK krävs också att en obegränsat skattskyldig skulle ha beskattats för den enligt IL (5 § sista stycket SINK).

Socialavgifter som har dragits av tidigare

Till skattepliktig inkomst räknas

  • återfört avdrag för egenavgifter enligt SAL
  • arbetsgivaravgifter och egenavgifter som har satts ned genom ändrad debitering om personen tidigare har fått avdrag för avgifterna
  • avgifter som avses i 62 kap. 6 § IL och som har satts ned genom ändrad debitering om personen tidigare har fått avdrag för avgifterna och dessa inte avser näringsverksamhet (5 § första stycket 11 SINK).

Inkomsten kan vara skattefri på grund av ett skatteavtal

Om en inkomst är undantagen från beskattning på grund av bestämmelser i ett skatteavtal är den undantagen från skatteplikt enligt SINK (6 § 6 SINK).

Kompletterande information

Läs även om

  • socialavgifter i internationella sammanhang
  • PGI i internationella förhållanden
  • skatteavdrag för särskild inkomstskatt, se Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 13.3
  • beslut om särskild inkomstskatt, se Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 54

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster