OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig fysisk person som har en enligt SINK skattepliktig inkomst är skattskyldig enligt SINK.

Skattskyldighet

För skattskyldighet enligt SINK krävs att följande tre villkor är uppfyllda, nämligen att personen

  • är en fysisk person
  • är bosatt utomlands
  • uppbär en enligt SINK skattepliktig inkomst (3 § SINK).

Juridiska personer omfattas inte

Det första villkoret innebär att juridiska personer överhuvudtaget inte omfattas av SINK.

Bosatt utomlands = begränsat skattskyldig

Det andra villkoret innebär att personen ska vara bosatt utomlands. Med uttrycket bosatt utomlands avses en fysisk person som är begränsat skattskyldig. Definitionen av begränsat skattskyldig i IL (3 kap. 3 och 17 §§ IL) har samma betydelse och tillämpningsområde i SINK (2 § SINK).

Dagpendlare, d.v.s. personer som arbetar i Sverige men inte övernattar här utan tillbringar sin nattvila i hemlandet, anses inte vistas stadigvarande i Sverige. Detta gäller oavsett om arbetet i Sverige pågår under kortare eller längre tid än sex månader (jfr RÅ 1981 Aa 4). En sådan person anses därmed som begränsat skattskyldig och inkomsten beskattas enligt SINK.

Inkomsten måste vara skattepliktig enligt SINK

Det tredje och sista villkoret kopplar ihop reglerna om skatteplikt och skattskyldighet. För att en person ska vara skattskyldig krävs att denne uppbär en inkomst som är skattepliktig enligt SINK.

Möjlighet att välja IL-beskattning

Den som omfattas av SINK har möjlighet att välja att i stället bli beskattad enligt IL och är då undantagen från skattskyldighet enligt SINK (4 § SINK).

In- och utflyttning – kontantprincipen gäller

Om den skattskyldige är obegränsat eller begränsat skattskyldig vid den tidpunkt inkomsten kan disponeras avgör om inkomsten ska beskattas enligt IL eller enligt SINK.

I samband med att någon flyttar från Sverige måste man fastställa om, och i så fall från vilken tidpunkt, personen inte längre är obegränsat skattskyldig i Sverige. Tjänsteinkomster som blir disponibla efter att betalningsmottagaren blivit begränsat skattskyldig omfattas av SINK. Detta gäller även om tjänsteinkomsten hänför sig till tid under vilken personen var obegränsat skattskyldig i Sverige.

En tjänsteinkomst som blir disponibel innan personen blivit obegränsat skattskyldig i Sverige, t.ex. ett förskott, omfattas av SINK. Detta gäller även om inkomsten avser arbete som kommer att utföras när personen blivit obegränsat skattskyldig här.

Kompletterande information

Läs även om

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2] [3]

Övrigt

  • rå 1981 aa 4 [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster