OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Allmänt

En andel i en ekonomisk förening är en delägarrätt (48 kap. 2 § IL) och beskattas enligt reglerna i 48 kap. IL. På sidan om aktier kan du läsa mer om hur den löpande beskattningen respektive kapitalvinstbeskattningen går till för delägarrätter.

Insatsemission

En ekonomisk förening kan göra överföringar från föreningen till medlemsinsatser genom en s.k. insatsemission. Denna ska inte behandlas som utdelning (42 kap. 21 a § IL). Medlemmen beskattas inte vid tidpunkten för överföringen utan först när emitterat kapital utbetalas.

Utträde ur ekonomisk förening

En medlem som avgår ur en ekonomisk förening anses ha avyttrat andelen (44 kap. 5 § IL).

Upplösning av ekonomisk förening

Som utdelning från svensk ekonomisk förening anses normalt vad som vid föreningens upplösning utskiftats till medlem utöver inbetald insats (42 kap. 19 § IL).

Vid upplösning av bostadsrättsförening (privatbostadsföretag) och friköp gäller speciella regler.

Ombildning av ekonomisk förening

Vid ombildning av en ekonomisk förening till ett svenskt aktiebolag utskiftas aktierna i bolaget till medlemmarna i föreningen. Värdet av de utskiftade aktierna ska inte beskattas under förutsättning att följande är uppfyllt:

  • den utskiftande föreningen får inte vara ett fåmansföretag enligt 56 kap. 2 § eller 57 kap. 3 § IL
  • föreningen ska äga samtliga aktier och alla ska skiftas ut
  • värdet av det som skiftas ut utöver aktier får inte överstiga 5 % av aktiernas kvotvärde
  • om de utskiftade aktierna har karaktär av lager hos mottagaren gäller särskilda regler (42 kap. 20 § IL).

Reglerna tillämpas också på vissa utländska motsvarigheter (42 kap. 20 a § IL).

Vad som skiftas ut till en medlem i den överlåtande föreningen vid en fusion eller en fission ska inte heller behandlas som utdelning (42 kap. 21 § IL). Andelarna i den överlåtande föreningen anses i stället avyttrade (44 kap. 8 § IL). Till den del det utskiftade beloppet avser mottagna andelar i den övertagande föreningen kan reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten tillämpas.

Om en ekonomisk förening ombildas till aktiebolag där den skattskyldiges andelar i den ekonomiska föreningen ersätts av aktier i aktiebolaget, anses andelarna inte avyttrade (44 kap. 7 § andra stycket IL).

Upplösning av ideell förening

Till utdelning räknas också det som utskiftats till en medlem utöver inbetald insats i samband med att en ideell förening upplöses eller att medlemmen går ur föreningen (42 kap. 18 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar