OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Vad är en omvänd konvertibel?

En omvänd konvertibel är ett värdepapper som liknar en utfärdad säljoption, med den skillnaden att den omvända konvertibeln ger en hög fast ränta under löptiden. Den underliggande egendomen kan vara antingen ett enskilt aktieslag eller ett aktieindex. De flesta har en löptid på mellan sex månader och tre år, med en riskspridning på två eller fler underliggande aktier eller ett aktieindex.

Den omvända konvertibeln kan antingen avyttras under löptiden eller gå till inlösen på förfallodagen.

Om kursen på de underliggande aktierna är oförändrad eller högre vid inlösentidpunkten återbetalas det nominella beloppet plus ränta.

Om kursen går ned kommer det satsade beloppet att konverteras till de underliggande aktierna. En konvertering innebär att innehavaren är tvungen att köpa den underliggande egendomen till det förutbestämda priset.

Hur många aktier man får bestäms utifrån en fastställd kurs i villkoren. I vissa fall betalas i stället ett kontant belopp ut, som motsvarar aktiernas värde på inlösendagen.

Vid löptidens slut anses avyttring ha skett oavsett om den omvända konvertibeln konverteras mot aktier eller om det nominella beloppet återbetalas.

En omvänd konvertibel är enligt Högsta förvaltningsdomstolen ett sådant värdepapper som ska beskattas som en delägarrätt enligt 48 kap. 2 § IL (RÅ 2001 ref. 21).

Ränta

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom ansett att den fasta avkastningen på en omvänd konvertibel ska beskattas som ränta och att reglerna om räntekompensation blir tillämpliga vid en avyttring under löptiden (RÅ 2001 ref. 21).

Även räntekompensation, som kan bli aktuell om försäljning har skett under löptiden, beskattas som inkomstränta.

Räntan utbetalas antingen löpande eller vid sluttidpunkten, oavsett om värdet på de underliggande aktierna stigit eller sjunkit.

Kontrolluppgift ska lämnas för räntan, vilket innebär att den ingår i den förtryckta inkomsträntan i deklarationen.

Avyttring

Man kan antingen avyttra en omvänd konvertibel under löptiden eller låta den gå till inlösen på förfallodagen. Vid löptidens slut anses avyttring ha skett oavsett om den omvända konvertibeln konverteras mot aktier eller om det nominella beloppet eller ett lägre belopp återbetalas.

Om konvertibeln är utgiven i SEK och värdeökningen beror på aktier eller aktieindex ska kapitalvinstberäkningen redovisas på blankett K 4, avdelning A, om den är marknadsnoterad. Om den är utgiven i utländsk valuta ska den redovisas vid avdelning C.

Ej marknadsnoterade konvertibler redovisas vid avdelning D.

Kontrolluppgift ska lämnas om omvända konvertibler avyttras.

Avyttring under löptiden

Som försäljningslikvid anger man det som återbetalats kontant exklusive eventuell räntekompensation, vilket framgår av avräkningsnotan och kontrolluppgiften.

Inlösen

Om den omvända konvertibeln går till inlösen får man antingen ett kontantbelopp eller aktier.

En omvänd konvertibel ger olika resultat vid inlösen beroende på hur börskursen på de underliggande aktierna eller aktieindexet har gått under löptiden.

Om kursen på de underliggande aktierna är oförändrad eller högre vid löptidens slut än vid dess början återbetalas det nominella beloppet plus ränta.

Om kursen däremot är lägre på de underliggande aktierna sker normalt en återbetalning av konvertibeln genom att denna byts (konverteras) mot aktier. Innehavaren tilldelas då det antal aktier som står i relation till satsat belopp och börskursen på startdagen.

I motsats till vanliga konvertibler beskattas en konvertering av omvända konvertibler som getts ut av någon annan än det bolag vars aktier är underliggande egendom för konvertiblerna (RÅ 2001 ref. 21).

Om man konverterat mot aktier, tar man upp värdet på aktierna på konvertibelns slutdag som försäljningslikvid. Värdet av likviden ska framgå av kontrolluppgiften.

Ett alternativ till konvertering är att få kontant ersättning, beräknad på det nominella beloppet. Den ersättningen tas då upp som försäljningslikvid.

Exempel: inlösen av omvänd konvertibel

Den underliggande aktien vid emissionen av en omvänd konvertibel noteras till 80 kr. Den omvända konvertibeln har ett nominellt belopp på 10 000 kr, en fast avkastning på 15 procent och en löptid på 12 månader.

Anna väljer att investera 10 000 kr i denna omvända konvertibel. Hennes resultat blir så här:

Om aktiens kurs på inlösendagen noteras högre eller lika med 80 kr får hon tillbaka det investerade beloppet på 10 000 kr. Hon får även den fasta avkastningen på 1 500 kr (15 % av 10 000 kr).

Om aktiekursen är lägre än 80 kr på inlösendagen får hon den fasta avkastningen på 1 500 kr. Hon får istället för nominellt belopp den underliggande aktien. Hon får 125 aktier, eftersom hon satsat 10 000 kr och börskursen på aktien vid emissionen var 80 kr (10 000:80 = 125). Om aktiens kurs exempelvis har halverats under löptiden får hon 125 aktier som har ett värde på 5 000 kr (125 x 40 kr).

I deklarationen gör Anna avdrag för kapitalförlust med 5 000 kr (5 000 kr – 10 000 kr) och tar upp en ränteintäkt på 1 500 kr. Som anskaffningsutgift för de erhållna aktierna får hon räkna börskursen vid överämnandet, d.v.s. 40 kr per aktie.

Referenser på sidan

Domar & beslut

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]