OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket har i vissa fall möjlighet att sätta ned fordringar.

Hur det går till att sätta ned en skattefordran

Vid sidan av skuldsanering kan en gäldenär på egen hand försöka träffa en överenskommelse med sina borgenärer att endast betala en mindre del av sina skulder. För Skatteverkets del manifesteras en sådan överenskommelse genom Skatteverkets beslut att sätta ner en fordran. Det är i regel fråga om skattefordringar men inget hindrar att sådan överenskommelse träffas även för vissa andra typer av statliga fordringar.

Skatteverket får besluta att sätta ned en fordran om förutsättningarna för skuldsanering är uppfyllda. Ett nödvändigt krav är att övriga borgenärer gör på motsvarande sätt (5 § första stycket BorgL). Det innebär att alla fordringar i princip ska sättas ned i proportion till beloppet (prop. 1997/98:65 s. 79).

Om gäldenären har gjort ett misslyckat försök att träffa en uppgörelse med sina borgenärer kan han eller hon ändå ansöka om skuldsanering hos KFM.

Inga särskilda formkrav

En ansökan om nedsättning av en fordran behöver inte se ut på ett visst sätt. När kommunens budget- och skuldrådgivare hjälpt till ser den ofta ut som en ansökan om skuldsanering. Om det är oklart om handlingen avser en ansökan om ackord, nedsättning av fordran eller skuldsanering bör sökanden naturligtvis kontaktas. Detta är viktigt eftersom förfarandet och bedömningen skiljer sig åt beträffande de olika formerna av uppgörelser med Skatteverket.

Vilka kriterier gäller?

Vid nedsättning av fordran gäller enbart att kriterierna för skuldsanering ska vara uppfyllda. Vid ett underhandsackord däremot gäller det s.k. fördelsrekvisitet. Med det menas att den erbjudna betalningen måste vara större än vad man tror att exekutiva åtgärder, t.ex. en utmätning eller en konkurs, kan ge.

Sökanden ska i sin ansökan lämna så fullständiga uppgifter att det står klart att skuldsaneringslagens krav är uppfyllda. Skatteverket ska inte behöva göra någon egen utredning om detta. Är det oklart bör ansökningen genast avslås.

Underrätta Kronofogden och andra myndigheter

Om frågan om nedsättning av en fordran avser en fordran som har överlämnats till Kronofogden för verkställighet ska Skatteverket underrätta KFM (6 § 2 BorgF). Om det behövs ska KFM hållas informerad om den fortsatta handläggningen hos Skatteverket. På motsvarande sätt ska andra debiterande myndigheter underrättas om det är fråga om eventuell nedsättning av sådana fordringar där Skatteverket är borgenärsföreträdare (7 § BorgF).

Beslutet får inte överklagas

Ett beslut om nedsättning av fordran får inte överklagas (11 § BorgL).

Vad det innebär att Skatteverket har satt ned sin fordran

En nedsättning av en fordran är en speciell form av underhandsackord. Normalt innebär det att gäldenären ska betala ett visst belopp men en nedsättning av fordran kan även innebära att ingen del av skulden ska betalas. Det är möjligt för Skatteverket att godta en avbetalningsplan, även om det inte finns något reglerat om detta i bestämmelsen om nedsättning av fordran (jfr 9 § sista stycket SksanL).

Sökanden ska lämna ett förslag till betalningsplan i sin ansökan. Skatteverket bedömer sedan om ansökan och den föreslagna planen kan godtas. Ett nödvändigt krav är att övriga borgenärer också godtar en avbetalningsplan för sina fordringar.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter [1] [2]
  • Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter [1] [2]
  • Skuldsaneringslag (2006:548) [1]

Propositioner

  • Proposition 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. [1]

Övrigt

  • Kronofogden.se [1]