Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2014-02-21 Anstånd med betalning av ränta
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2007-01-16 Avdrag för godkända tjänstehundar
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2012-03-28 Befrielse från kostnadsränta då skatten betalats i fel land men i rätt tid
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2005-04-27 Skattefri motion och annan friskvård
2004-10-29 Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2009-02-11 Mobiltelefon mot fast avgift - arbetsredskap eller förmån?
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2012-12-20 Återvinning enligt 4 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) av förtida inbetalning på skattekontot
2014-03-07 Överskjutande ingående mervärdesskatt och ränteberäknings-dag vid registrering av mervärdesskattedeklaration i skattekontot
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2013-06-26 Beräkning av utdelning i konkurs när lönegaranti utgått och arbetstagaren har oprioriterade lönefordringar som inte ersatts av lönegarantin
2011-05-11 Företagsrekonstruktion - är en fordran gammal eller ny när den uppkommit samma dag som ansökan om
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2014-10-23 Lönegarantiregress och offentligt ackord vid företagsrekonstruktion – återgång till tidigare ställningstagande
2012-11-26 Kvittning av utbetalning för husarbete till konkursbo mot konkursgäldenärens skulder
2007-09-28 Restföring av enkelt bolag eller partrederi
2008-05-29 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal – följdfrågor
2012-12-18 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2008-12-17 Ska Skatteverkets ansökan hos länsrätten om preskriptionsförlängning avseende skattefordringar explicit omfatta ett yrkande om preskriptionsförlängning också av aktuella grundavgifter?
2014-11-27 Hur påverkar en betalningsinställelse bedömningen av om företrädaren haft uppsåt eller varit grovt oaktsam (det subjektiva rekvisitet)?
2005-03-15 Beräkning av ränta på skatt som varit föremål för betalningssäkring
2004-11-29 Skattefritt logi enligt SINK-lagen
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2005-04-12 Tidigareläggning av förfallodag
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2009-02-20 Arbetsgivaravgifter på personaloptioner som överlåtits eller utnyttjats efter den 31 december 2008
2011-04-29 Betalningsansvar för begränsat ansvarig kommanditdelägare när den ende komplementären i kommanditbolaget utträtt
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2010-06-24 Säkerhet vid betalningsanstånd - i vad mån kan Skatteverket vägra godta en utländsk bankgaranti?
2004-10-18 Tillfälligt arbete vid långvariga byggprojekt
2004-06-04 Förfallodag för skattetillägg vid företrädaransvar
2004-11-03 Överenskommelser om företrädaransvar - avtalets gränser
2005-12-08 Talan om personligt betalningsansvar för skatt enligt bestämmelserna i 13 kap. 17 § aktiebolagslagen
2004-11-03 Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2014-01-14 Anstånd med betalning av skatt eller avgift enligt 63 kap. 4 § SFL vid ansökan om resning eller återställande av försutten tid.
2011-06-15 Betalningsansvar för SINK-skatt
2005-01-26 Är snabbrestföring möjlig av belopp motsvarande tidigare betalningssäkrade skatte- och skattetilläggsfordringar?
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2012-09-24 Ställande av säkerhet i samband med konkurs
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2009-03-04 Offentligt ackord vid företagsrekonstruktion - när ingår statens regress för utgiven lönegaranti?
2005-04-05 Företrädaransvar - betydelsen av betalningsanstånd
2008-03-28 Är det lagligt möjligt att avräkna/cleara belopp mellan en skattskyldigs olika skattekonton?
2007-11-07 Ska preliminär skatt eller kupongskatt innehållas då det är ovisst om den skattskyldige är begränsat skattskyldig?
2009-07-01 Kvittning i konkurs av överskott på skattekonto mot statens regressfordran på utbetald lönegaranti
2012-09-27 Offentligrättsliga förpliktelser och massafordran
2004-10-18 Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare