OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Det finns en särskild lag om avräkning som innebär att staten får sina fordringar betalda innan skatter och avgifter återbetalas.

Bara det som återstår efter avräkning betalas ut

Innan skatter och avgifter återbetalas till gäldenären ska KFM få möjlighet att ta beloppet i anspråk för att avräkna detta mot gäldenärens andra allmänna mål som drivs in av KFM enligt IndrL. Endast belopp som överstiger de allmänna fordringarna, inklusive förrättningskostnader i målet, får betalas ut (2 § AvrL). Avräkningen sker automatiskt och har företräde framför utmätning. Det är KFM som beslutar om avräkning.

Du kan läsa mer om avräkning i KFM:s handbok Utmätning 2011 avsnitt 9.8.

Ingen automatisk utbetalning av låga belopp

Det sker ingen automatisk utbetalning av ett överskott på skattekontot om beloppet understiger 2 000 kr och ett mottagarkonto saknas (64 kap. 2 § SFL). Denna beloppsgräns är ett sätt för Skatteverket att minska de administrativa kostnaderna som det innebär att betala ut via utbetalningsavi eller check (prop. 2010/11:165 s. 562 f.). Även om någon automatisk utbetalning inte sker så ska beloppet betalas ut till den skattskyldige om denne begär det.

KFM kan avräkna även låga belopp

Införandet av en beloppsgräns för den automatiska återbetalningen förändrar inte KFM:s möjligheter att avräkna ett överskott som understiger 2 000 kr. Detta beror på att syftet med beloppsgränsen, som tidigare nämnts, är att minska den administrativa bördan för Skatteverket. Den ska inte påverka rätten till återbetalning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]