OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

När lämnas en skuld över för indrivning till Kronofogden?

Obetalda skulder ska lämnas för indrivning (restföras) till Kronofogden

Möjligheten för staten att få betalt är störst om Kronofogdens verkställighetsåtgärder kan sättas in så snart som möjligt efter skatte- eller avgiftsskuldens förfallodag. För att Kronofogden ska få behörighet och möjlighet att agera måste Skatteverket löpande överlämna obetalda fordringar för restföring till Kronofogden.

Indrivning av skattekontoskulder

Om en avstämning av skattekontot ger ett underskott, ska den betalningsskyldige uppmanas (genom ett betalningskrav) att betala beloppet med påföljd att det annars lämnas till Kronofogden för indrivning (70 kap. 1 § SFL). Läs mer om beloppsgränser under Restföringsgräns. Finns det även efter nästa avstämning ett underskott på kontot (som överstiger beloppsgränsen) ska underskottet lämnas för indrivning. För att undvika detta krävs att såväl det belopp som har angetts i betalningskravet som eventuellt nya skatter eller avgifter som förfallit till betalning sedan föregående avstämning betalas. Läs mer om avräkningsordningen vid inbetalning till skattekontot på sidan Inbetalning inom skattekontot. Det är inte en fordran på en viss preciserad skatt eller avgift utan ett skattekontounderskott som betalningsuppmaningen gäller och som sedan lämnas till Kronofogden för indrivning.

Betalningsskyldigheten enligt SFL gäller direkt

Eftersom ett beslut enligt SFL gäller omedelbart påverkar inte en begäran om omprövning eller ett överklagande skyldigheten att betala en beslutad skatt eller avgift (68 kap. 1 § SFL). Detta innebär att besluten kan verkställas direkt och en begäran om indrivning och verkställighet enligt utsökningsbalken kan ske oberoende av om beskattningsbeslutet har vunnit laga kraft (3 kap. 23 § andra stycket UB).

Vad händer med skulden hos Kronofogden?

Att skattefordran överlämnas till Kronofogden för indrivning innebär att Kronofogden med stöd av reglerna i utsökningsbalken ska utverka betalning via i första hand exekutiva åtgärder (utmätning). Kronofogden kan därutöver, med stöd av bestämmelser i lagen om indrivning av statliga fordringar m.m. (1993:891, IndrL), besluta om att avbryta utmätningsförsöken och i stället utverka betalning genom en betalningsuppgörelse med gäldenären (ett uppskov). När överlämnade fordringar registreras i Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas är Kronofogden behörig att vidta åtgärder enligt IndrL och UB. Varje ny fordran, d.v.s. underskott på skattekontot som restförts, betraktas och hanteras som ett nytt indrivningsuppdrag och får ett eget skuldnummer hos Kronofogden. Om en uppgift i Kronofogdens databas är oriktig eller missvisande ska Kronofogden besluta om rättelse. Läs mer om Rättelser.

Ränta hos Kronofogden

Efter förfallodagen beräknas hög kostnadsränta på skattekontot. I och med att en skuld lämnas för indrivning till Kronofogden beräknas låg kostnadsränta. Läs mer på sidan Kostnadsränta i skattekontot.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]
  • Utsökningsbalk (1981:774) [1]