OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete (”gruppering”) kan under vissa förutsättningar vara bokföringsskyldig i Sverige. Här kan du läsa om vilka regler som gäller när en sådan gruppering upprättar sin årsredovisning.

Bokföringsskyldighet för europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) är en juridisk person med syfte att underlätta och främja gränsöverskridande transnationella och interregionala samarbeten mellan EU:s medlemsstater i syfte att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

Gruppering med säte i Sverige

En gruppering som har sitt säte i Sverige är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (2 kap. 1 § BFL). Detta även om grupperingen bedriver en stor del av sin verksamhet utomlands. Det finns inga begränsningar i bokföringsskyldigheten för grupperingar, utan bokföringslagens bestämmelser gäller fullt ut. Läs om vad bokföringsskyldigheten innebär.

Gruppering utan säte i Sverige

En gruppering som inte har sitt säte i Sverige, men som bedriver näringsverksamhet här i landet kan anses ha en filial i Sverige. Bokföringsskyldigheten bedöms då enligt lag (1992:160) om utländska filialer m.m. Läs mer om bokföringsskyldigheten för filialer i Sverige.

Avsluta den löpande bokföringen

En gruppering ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen genom att upprätta en årsredovisning (6 kap. 1 § första stycket 3a BFL). När en gruppering upprättar sin årsredovisning ska bestämmelserna i årsredovisningslagen följas (6 kap. 2 § BFL och 1 kap. 1 § ÅRL).

Årsredovisningen ska offentliggöras genom att grupperingen ger in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket inom sex månader från räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § ÅRL).

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1] [2] [3]
  • Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. [1]
  • Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete [1]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2]