OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 7 kap. 2–4 §§ SFL att fullgöra dem eller att lämna uppgifter som verket behöver för att kunna avgöra om någon sådan skyldighet finns (7 kap. 5 § SFL).

Genom denna bestämmelse har Skatteverket möjlighet att förelägga den som inte fullgjort sin skyldighet att anmäla sig för registrering eller underrätta verket om ändring av uppgift som ligger till grund för registreringen. Även i det fall det behöver utredas om en person är skyldig att göra en anmälan eller lämna underrättelse får Skatteverket förelägga den person som utredningen avser att lämna nödvändiga uppgifter.

Ett föreläggande får förenas med vite (44 kap. 2 § SFL). Ett vitesföreläggande får överklagas. Ett föreläggande utan vite får inte överklagas (67 kap. 5 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar