Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 1998:506 Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 1990:313 Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 2010:1932 Delgivningslag (2010:1932)
SFS 2011:1261 Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
SFS 1992:191 Avgiftsförordning (1992:191)
SFS 1997:1024 Lag (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 2011:1245 Lag (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster
SFS 1971:289 Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS 2011:1244 Skatteförfarandelag (2011:1244)
SFS 1986:223 Förvaltningslag (1986:223)
SFS 1994:1500 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 1985:206 Lag (1985:206) om viten
SFS 1971:69 Skattebrottslag (1971:69)
SFS 1970:624 Kupongskattelag (1970:624)
SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 2007:972 Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
SFS 1977:937 Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
SFS 2004:629 Lag (2004:629) om trängselskatt
SFS 2000:1077 Förordning (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal
SFS 2009:194 Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
SFS 2011:154 Delgivningsförordning (2011:154)
SFS 2004:987 Förordning (2004:987) om trängselskatt
SFS 1995:1301 Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten