OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

Underlaget för att beräkna skatteavdrag vid ersättning för arbete ska innehålla den kontanta ersättningen, de förmåner som är skattepliktiga samt vissa andra förmåner och ersättningar.

Huvudregler

Grundförutsättningen för att vara skyldig att göra skatteavdrag är att utbetalaren betalar ut kontant ersättning för arbete. När denna förutsättning är uppfylld ska underlaget för beräkning av skatteavdrag bestå av:

  • kontant ersättning
  • förmåner som ges ut av utbetalaren och som är skattepliktiga
  • vissa förmåner och ersättningar som getts ut av någon annan än utbetalaren.

Kontant ersättning

I underlaget för beräkning av skatteavdrag från ersättning för arbete ska det ingå den kontanta ersättningen som en utbetalare är skyldig att göra skatteavdrag från enligt 10 kap. SFL (11 kap. 4 § 1 SFL). Läs mer om vad som är ersättning för arbete.

Förmåner som är skattepliktiga

Värdet av förmåner som ges ut av utbetalaren ska ingå i underlaget för beräkning av skatteavdrag. Det anges uttryckligen att bara förmåner som är skattepliktiga enligt IL ska beaktas (11 kap. 4 § punkt 2 SFL). Bestämmelsen avser förmåner som ges ut av den som också betalar ut kontant ersättning för arbete, eftersom ett skatteavdrag inte kan verkställas från en ersättning som enbart ges ut i form av en skattepliktig förmån. Läs mer om värdering av förmåner vid skatteavdrag.

Vissa förmåner och ersättningar som getts ut av annan utgivare

I vissa fall ska en utbetalare anses ha gett ut en ersättning eller förmån enligt 11 kap. 5–7 §§ SFL fastän ersättningen rent faktiskt har getts ut av någon annan (11 kap. 4 § punkt 3 SFL). Det kan bli aktuellt i följande tre situationer:

  1. förmån av framtida förvärv av värdepapper (personaloptioner)
  2. rabatt, bonus eller annan liknande förmån
  3. ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige.

Den som med stöd av detta ska anses som utgivare är därmed skyldig att göra skatteavdrag. En förutsättning för att en sådan ersättning eller förmån ska ingå i underlaget är att utbetalaren skulle ha gjort skatteavdrag från motsvarande ersättning eller förmån om utbetalaren själv hade tillhandahållit ersättningen eller förmånen. Samma person som är skyldig att göra skatteavdrag är också skyldig att betala arbetsgivavgifter (2 kap. 2 och 3 §§ SAL). Läs mer om dessa tre situationer när någon annan än utgivaren ska betala arbetsgivararavgifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]